هزار سؤال بی جواب که مرا بی خدا کرد!

خدایی وجود نداره ولی اگه میگی هست!
سوال :

۱.خدا چیست؟ یعنی چه شکلیه؟

۲.خدا کیست؟ یعنی کارش چیه؟

۳.خدا چرا جهان را خلق کرد؟

۴.چرا انسان را خلق کرد؟

۵.خدا چرا شیطان را آفرید؟

۶.خدا چرا بهشت و جهنم را آفرید؟

۷.چرا همه رو خوب نیافرید؟

۸.اگه خدا فقط خوبی ها رو آفریده پس بدی ها رو کی آفریده؟

۹.اگه خدا آدم رو خلق نمیکرد چی میشد؟

۱۰.خدا قبل از آفریدن جهان چیکار میکرده؟

۱۱.الان خدا چیکار داره میکنه؟

۱۲.چرا این بچه های فلج و ناقص و کور و بیمار رو خلق کرده؟

۱۳.خدارو کی خلق کرده؟

۱۴.خدا چجوری بوجود اومده؟

۱۶.از کجا میدونی قرآن کتاب خداست؟

۱۷.از کجا میدونی محمد فرستاده خداست؟

۱۸.آیا خنده دار نیست که قرآن میگه میوه ها نر و ماده دارند؟

۱۹.آیا این خنده دار نیست که قرآن میگه اشیا هم محشور میشند؟

۲۰.آیا این خنده دار نیست که قرآن میگه حیوانات هم محشور میشند؟

۲۱.چرا خدا به جای فرستادن پیامبر مستقیم با مردم حرف نمیزنه؟

۲۲.چرا شراب حرومه ولی سیگار حروم نیست؟

۲۳.چرا شراب حرومه ولی تو بهشت حلاله؟

۲۴.چرا خوردن شراب شلاق داره ولی خوردن و کشیدن تریاک نه؟

۲۵.چرا خوردن شراب حرومه ولی خوردن و کشیدن تریاک نه؟

۲۶.چرا اسلام به مردها نگفته باید حجاب داشته باشند؟

۲۷.چرا دوستی زن و مرد حرومه ولی دوستی مرد با مرد نه؟

۲۸.چرا دوستی زن و مرد حرومه ولی دوستی زن با زن نه؟

۲۹.چون هم مرد همجنسگرا داریم و هم زنه همجنسگرا!

۳۰.چرا دست دادن مرد با مرد حرام نیست؟

۳۱.چرا دست دادن زن با زن حرام نیست؟

۳۲.کدوم ترجمه قرآن صحیح است؟

۳۳.کدوم تفسیر قرآن صحیح است؟

۳۴.خدا کجا زندگی میکنه؟

۳۵.آیا خدا نیاز به خونه داره؟

۳۶.چرا قرآن نظم و ترتیب نداره؟

۳۷.چرا اولین آیه ای که نازل شده رفته آخر قرآن؟

۳۸.چرا سگ نجسه؟

۳۹.چرا خوک نجسه؟

۴۰.چرا خر نجس نیست؟

۴۱.چرا سوسک نجس نیست؟

۴۲.چرا کافر نجسه؟

۴۳.چرا گوشت خوک حرومه ولی گوشت خر نه؟

۴۴.چرا باید با چادر نماز خوند؟

 ۴۵.چرا نمیشه با مانتو نماز خوند؟

۴۶.چرا نمیشه با بلوز و شلوار نماز خوند؟

۴۷.چرا نمیشه نماز رو فارسی خوند؟

۴۸.چرا گوزیدن نماز و باطل میکنه؟

۴۹.چرا بجای مسح کردن پا نمیشه پاها رو شست؟

۵۰.چرا واسه غسل جای اینکه اول سمت راست و بعد سمت چپ رو بشوری نمیشه همه رو باهم شست؟

۵۱.چرا میگن اولاد پیامبر؟ پیامبر که پسری نداشت! مگه نسل از مردا نیست؟

۵۲.چرا طرفداران فرهنگ غرب وطن فروشند؟ ولی طرفداران فرهنگ عرب وطن پرستند؟

۵۳.آیا همکاری سلمان فارسی با محمد و عمر دلیل وطن پرستی اوست؟

۵۴.چرا نباید از حکمت کارهای خدا بپرسیم؟

۵۵.چرا عده ای زشت، عده ای زیبا آفریده شده اند؟  آیا این تبعیض نیست؟

۵۶.چرا خدا دنیا را به گونه ای خلق نکرد که جنگ و فقر و بی اخلاقی و ستم در آن نباشد؟

۵۷.آیا زنها ناقص العقل اند؟

۵۸.آیا زنها از مردها کم عقل ترند؟

۵۹.چرا حتی یدونه پیامبر زن نداریم؟

۶۰.چرا خدا دیگه پیامبری نمی فرسته؟

۶۱.چرا هیچ پیامبری هیچ چیزی اختراع نکرده؟

۶۲.چرا هیچ پیامبری هیچ چیزی کشف نکرده؟

۶۳.چرا توهین به پیامبر جرمه ولی توهین به انیشتن نه؟

۶۳.چرا نقد پیامبر جرمه ولی نقد نیوتن نه؟

۶۴.مگه کعبه و بت هر دو از سنگ نیستند؟ چرا سجده به بت کفره ولی سجده به کعبه نه؟

۶۵.چرا اسم علی در قرآن نیامده؟

۶۶.چرا اسم فاطمه زهرا در قرآن نیامده؟

۶۷.چرا اسم حسین در قرآن نیامده؟

۶۸.چرا اسم مهدی در قرآن نیامده؟

۶۹.چرا اسم هیچ امامی در قرآن نیامده؟

۷۰.آیا خدا میتونه کارهای محال هم انجام بده؟

۷۱.اگه خدا بخواد دو دوتا پنج تا میشه؟

۷۲.چرا همیشه میگن خدا خالق خوبی هاست؟ آیا دوتا خالق وجود داره،خالق خوبی هاوخالق بدی ها؟

۷۳.چرا تغییر دین در اسلام جرمه؟

۷۳.چرا تغییر دین در اسلام حکمش اعدامه؟

۷۴.چرا یه بهایی میتونه بره مسلمون بشه ولی یه مسلمون نمیتونه بره بهایی بشه؟

۷۵.چرا یه زرتشتی میتونه بره مسلمون بشه ولی یه مسلمون نمیتونه بره زرتشتی بشه؟

۷۶.چرا یه مسیحی مسلمون بشه ، کلی تبلیغ میکنند؟ چرا یه مسلمون مسیحی بشه بیچارش میکنند؟

۷۷.چرا نمیشه همه ادیان با حقوق مساوی در کنار هم زندگی کنند؟

۷۸.چرا بیخداها حق زندگی ندارند؟

۷۹.آیا میشه برخلاف خواست خدا کاری کرد؟ آیا اونی که تجاوز میکنه بر خلاف خواست خدا میکنه؟

۸۰.چرا خدا بدون خالق میشه ولی جهان بدون خالق نمیشه؟

۸۱.چرا تراشیدن ریش حرام است؟

۸۲.آیا در کشوری دیگر به دنیا می آمدیم باز هم همین اسلام دین و مذهب ما بود؟

۸۳.فرق صیغه با تن فروشی چیه؟ مگه هردو بخاطر پول نیست؟

۸۴.چرا بدون وضو نمیشه به قرآن دست زد؟

۸۵.چرا بازی پاسور بدون شرط هم حرام است؟

۸۶.چرا فرار محمد از مکه به مدینه رو میگن هجرت پیامبر؟

۸۷.چرا اسلام غارت اموال مردم رو میگه غنیمت؟

۸۸.چرا حیوانات پبامبر ندارند؟

۸۹.چرا کروات ممنوعه؟

۹۰.آیا سنی ها مسلمونند؟

۹۱.اگه سنی ها مسلمونند چرا تو تهران یه مسجد ندارند؟

۹۲.اگه سنی ها مسلمونن ، چرا یه وزیر سنی نداریم؟

۹۳.اگه سنی ها مسلمونن چرا نمیتونن نامزد ریاست جمهوری بشند؟

۹۴.اگه سنی ها مسلمونن چرا نمیتونن رهبر بشند؟

۹۵.چرا زرتشتی ها نمیتونند نماینده شورای شهر بشند؟

۹۶.چرا موسیقی حرام است؟

۹۷.چرا رقص حرام است؟

۹۸.چرا مسلمان نمیتواند با مسیحی ازدواج کند؟

۹۹.چرا یک مرد میتواند ۴ زن بگیرد؟

۱۰۰.چرا یک مرد میتواند هر تعداد زنی را صیغه کند؟

۱۰۱.خدا کجا زندگی میکنه؟

۱۰۲.آیا خدا نیاز به خونه داره؟

۱۰۳.چرا میگن کعبه خونه خداست؟

۱۰۴.چرا خدا شادی را دوست ندارد؟

۱۰۵.چرا خدا گریه و زاری را دوست دارد؟

۱۰۶.چرا بدون ذبح شرعی ، گوشت حرام است؟

۱۰۷.چرا ماهی را ذبح شرعی نمیکنند؟

۱۰۸.چرا نقاشی یا مجسمه سازی از صورت انسان ممنوع است؟

۱۰۹.چرا پیامبر چینی نداریم؟

۱۱۰.چرا پیامبر اروپایی نداریم؟

۱۱۱.چرا پیامبر سرخ پوست نداریم؟

۱۱۲.آیا شفا واقعیت داره؟

۱۱۳.چرا هیچ وقت کسی که پاهاش قطع شده رو نمی برند کربلا ، حسین بهش پا بده؟

۱۱۴.چرا هیچ وقت یه مرده رو نمیبرند کربلا ، حسین زندش کنه؟

۱۱۵.چرا قبله اول مسلمانان بیت المقدس بود؟

۱۱۶.چرا قبله مسلمانان تغییر کرد؟

۱۱۷.چرا ۶ روز طول کشید خدا جهان رو بسازه ، یعنی یک روزه نمیتونست؟

۱۱۸.آیا علی با عمر مخالف بود؟

۱۱۹.اگر علی با عمر مخالف بود پس چرا مشاورش بود؟

۱۲۰.آیا قرآن فقط کلیات را گفته؟

۱۲۱.آیا حکم مسح کردن پا در قرآن جزو کلیات است؟

۱۲۲.حجاب صحیح کدام است؟ برقع ، چادر ، مانتو ، بلوز و شلوار!

۱۲۳.آیا دیدن خواب سکسی گناه است؟

۱۲۴.چرا خودارضایی گناه است؟

۱۲۵.ایا این جهان بهترین جهانی است که میتوان تصور کرد؟

۱۲۶.آیا خدا میتوانست جهان را بهتر از این خلق کند؟

۱۲۷.اگر خدا میتوانست جهان بهتری خلق کند پس چرا نکرد؟

۱۲۸.اگر خدا نمی توانست جهانی بهتر از این خلق کند پس چرا میگن خداوند قادر مطلق است؟

۱۲۹.چرا قرآن در مورد عشق حرفی نزده؟

۱۳۰.چرا قرآن حرفی از ورزش نزده؟

۱۳۱.چرا قرآن به فراگیری علم (علوم طبیعی) سفارش نکرده؟

۱۳۲.آیا خدا قبل از خلق جهان هم خالق بوده؟ هنوز که چیزی خلق نکرده بوده ، یعنی خدا بعد از خلق جهان تازه خالق شده و کامل تر از قبل شده، پس چرا میگن خدا تغییر ناپذیره؟

۱۳۳.فرزندان آدم و حوا با چه کسی ازدواج کردند؟

۱۳۴.چرا ازدواج فرزندان آدم و حوا را باهم عیب نمیدانید؟

۱۳۵.اختراعات مسلمانان چیست؟

۱۳۶.اکتشافات مسلمانان چیست؟

۱۳۷.چرا مردم ما قرآن نمی خوانند؟

۱۳۸.چرا مردم ما ترجمه فارسی قرآن را نمیخوانند؟

۱۳۹.اسلام واقعی کدام است؟ داعش ، طالبان ، سنی ، شیعه ، وهابی یا ساندیس؟

۱۴۰.شیعه واقعی کدام است؟ جعفری ، زیدیه ، علوی ، غلات ؟

۱۴۱.چرا زنها نمیتونند به ورزشگاه برند؟

۱۴۲.اگر تیعیضی بین زن و مرد نیست ، چرا زنها نمیتونند قاضی بشند؟

۱۴۳.مگه نمیگید برتری به ایمان است پس چرا زنها نمیتونند پیش نماز بشند؟

۱۴۴.چرا زنها نمیتونند مرجع تقلید بشند؟

۱۴۵.چرا زنها نمیتونند شوهرشونو طلاق بدند؟

۱۴۶.چرا زنها حق طلاق ندارند؟ اگه این تبعیض نیست پس چیه؟

۱۴۷.چرا زنها نمیتونند شاهد بشند؟

دوستان من واسه سوالات و شبهاتی که طرح میکنم، جواب منطقی و علمی میخوام، نه اینکه بیای بگی به این دلیل که قرآن گفته یا محمد گفته یا حسنعلی ، چون من خودم میدونم قرآن و محمد و برو بچش چی گفتن!

هی اصرار میکنند که ثابت کن خدا وجود نداره که قبلا جواب دادم

ولی یه چیز دیگه میخوام بگم این بار ، وقتی این همه سوالات بی پاسخ و شبهه به خدا وارد میکنم و نمیتونی جواب بدی یعنی اینکه خدا با عقل و منطق جور در نمیاد!

۱۴۸.چه اصراریه قرآن را عربی بخوانیم وقتی یک کلمه آن را هم نمیفهمیم؟

۱۴۹.آیا میدانستی انسان از خاک نیست؟

۱۵۰. چرا سهم ارث دختر نصف پسر است؟ آیا این تبعیض نیست؟

۱۵۱.آیا عجیب نیست دختران ایرانی میتوانند در سن ۱۳ سالگی ازدواج کنند و بچه دار شوند و به تربیت بچه بپردازند ولی برای رای دادن باید تا ۱۸ سالگی صبر کنند تا به رشد عقلی برسند؟

۱۵۲.آیا میدونستید دختران ۹ ساله هم میتوانند ازدواج کنند به شرط صلاح دید دادگاه؟ پس دیگه چرا تعجب میکنید وقتی میگن محمد با عایشه ۹ ساله ازدواج کرد ، وقتی میبینی همین الان هم این کار شدنیه؟

۱۵۳. آیا غیر منطقی نیست نام پیاز در قرآن آمده  ولی نام هیچکدام از ائمه شیعه در قرآن نیامده؟

۱۵۴. آیا عجیب نیست نام کدو در قرآن آمده ولی نام هیچکدام از ائمه شیعه در قرآن نیامده؟

۱۵۵.آیا در بهشت خیالی هم حجاب اجباری است؟

۱۵۶.چرا درخواست ازدواج از طرف زن براتون عجیبه وقتی تو تاریخ میخونید این خدیجه بود که از محمد خواست با اون ازدواج کنه؟

۱۵۷.مگه رنگ سبز نماد ائمه شیعه نیست، پس چرا سیدها عمامه سیاه میذارند؟

۱۵۸. آیا میدونستید گفتن اشهد ان علی ولی الله به قصد وجوب در اذان و اقامه باعث باطل شدن نماز میشه؟

۱۵۹. مسلمونا میگن ریش سنت پیامبره خب عبا و عمامه و نعلین هم سنت پیامبره چرا از سنت پیامبر فقط خودتونو به ریش گذاشتن ملزم کردید؟

۱۶۰. میگن انسان روح داره،خدا هم که روح داره، وقتی آدم بمیره جسمش از بین میره و فقط روحش میمونه، یعنی انسان بعد مرگ شبیه خدا میشه؟

خدا چیست؟ خدا کیست؟ چجوری خلق شده؟ چرا جهان را خلق کرد؟ چرا انسان را خلق کرد؟ چرا شیطان را خلق کرد؟ چرا ….

جواب : هیچ کس نمیداند

فقط میگویند خداست دیگر باید حسش کنی نمیدونم چی مصرف میکنند که خدارو حس میکنند

نه خدایی وجود داره ، نه شیطانی ، نه بهشت و جهنمی ، نه روحی ، نه جنی!

مدرک من برای وجود نداشتن خدا:

خیلی ساده است چون تا حالا هیچ کس نتونسته وجود خدارو اثبات کنه ققط میگند باید حسش کنی و من اصلا چنین چیزی رو حس نمیکنم ولی کسانی رو میشناسم که نه تنها میگویند با خدا حرف میزنند بلکه بعضی از آنها ادعا میکنند پیامبر هستند یا اصلا خود خدا هستند!

دوستانی که میگن انسان چطوری به وجود اومده خب دوستان این یه مسئله خیلی پیچیده است و نیاز به مطالعه زیاد و تفکر داره و مثل توضیح اسلامی نیست که بگیم خدا یه اجی مجی کرده انسان درست شده، اگه واقعا کنجکاوی و علاقمند کتاب های مربوطه رو بخون تا با مراحل پیداش جهان و با شکل گیری حیات و موجودات زنده آشنا بشی.

با مطالعه میتونی آدمی بشی که کسی نتونه سوارت بشه. ببخشید که اینجوری میگم ولی ادیان همه شون درحال سواری گرفتن از افراد هستن. چون این افراد علمی ندارند.

به این مثال توجه کنید.

گفتم : خر پرنده وجود داره !

گفت : کو نشونم بده ؟

گفتم : تو مگه درد رو میتونی نشون بدی ، ولی خب وجود داره ،

خره پرنده هم وجود داره ولی نمیشه دیدش ، تازه از قدیم خیلی ها درموردش صحبت کردن ، مثلا میگن پیامبره اسلام با خر رفته معراج ، کتابای زیادی هم هست درباره خره پرنده ، تازه کارتون هم دربارش ساختن ، یعنی همه ی اینا دروغه ؟ اع وات دع فاز؟

دقیقا شبیه استدلال خداباورا بود!!

من اگه بیام ادعا کنم دکترم خب من باید مدرک بیارم که دکترم نه اینکه تو ثابت کنی من دکتر نیستم.

خدارو هم تو ادعا کردی هست پس باید مدرک بیاری که هست. نه اینکه من ثابت کنم نیست!

وقتی توی کلاس دینی، گفتن که حتی روز قیامت هم نمیشه خدا رو دید، فهمیدم یه جای کار ایراد داره.

اگر خدا را علت العلل بدانید، پس هرچی جرم و جنایت هم اتفاق میفتاد بدست خداست

من که میگم خدایی وجود نداره ولی اگه بفرض خدایی وجود داشته باشه کی گفته که مثلا با رقصیدن نمیشه به خدا نزدیک تر شد؟

هی مارو از آتش جهنم میترسونند خب آخه بی فکر اگه به اون دنیا اعتقاد داشتیم که دیگه بیخدا نبویم!

۱۶۱.چرا پاسور حرومه ولی پراید حروم نیست؟ طبق گفته خود مسئولان سالانه چندین هزار نفر به علت غیر استاندارد بودن پراید کشته میشن ولی حتی کشته شدن یک نفر هم بخاطر بازی پاسور بدون شرط هم گزارش نشده!

۱۶۲.چرا تراشیدن ریش حرومه ولی رانندگی تو جاده های ایران حروم نیست؟ طبق گفته خوده مسئولان جاده ها ایران به علت غیر استاندارد بودن باعث تصادفات و کشته شدن هزاران نفر میشند ولی گزارشی نرسیده کسی بخاطر تراشیدن ریش مرده باشه؟

۱۶۳.چرا اسم قبرستونو گذاشتن بهشت زهرا؟مگه چندتا بهشت داریم؟ اصلا چرا نذاشتن بهشت و جهنم زهرا؟؟ یعنی هرکی اونجا دفن شه میره بهشت؟

١۶۴.چرا به سگ و خوک و ملخ نمیگن آیت الله؟ ایت الله یعنی نشانه خدا. پس سگ و خوک هم آیت الله هستن

۱۶۵.استخاره چیست؟ آیا واقعا نیازه واسه کارایی که قراره بکنیم استخاره کنیم؟

۱۶۶.آیا حیواناتی که انسانهای بی گناه را کشته اند به جهنم میروند؟ اگه نرند که یعنی خیلی خر تو خره اگه برند که خیلی جوک میشه

۱۶۷.چرا گوشت خوک حرومه ، در صورتی که حدود ۵ میلیارد نفر تو دنیا ازش استفاده میکنند و از مسلمونا سالم ترند و باهوش ترند و مدرکم اینکه بیشتر از مسلمونا عمر میکنند و هرچی اختراع و پیشرفت هم که هست به دست هم اینهاست؟

١۶٨.‏ اگه سربازی خدمت مقدسه، مردان مقدس چرا سربازی نمیرن؟!؟

۱۶۹.چرا کفار نمیتونن وارد کعبه بشند؟

بعضی ها شاید ایراد میگیرند که این سوالها خیلی ساده و بچه گونه است!

در جواب باید بگم این سوالات سخت ترین و پیچیده ترین سوالات فلسفی که بشر در طول چندین هزار سال باهاشون درگیر بوده و هرگز هم نتونسته جواب واحد و یک دستی که همه رو قانع کنه براشون پیدا کنه!

در ضمن این هنره که پیچیده ترین سوالات فلسفی رو جوری براتون مطرح میکنم که به نظرتون بچه گونه میاد، مطمنم این سوالا به ذهن خیلی از شماها رسیده ولی شاید ترس باعث شده از کنارش رد بشید و یکی از اهداف من اینه که بگم فکر کردن ترس نداره!

درضمن خداباورا واسه تک تک این سوالات جواب دارند ولی موضوع اینه که جواباشون دیگه مثلا قدیما نمیتونه همه رو قانع کنه و دلیلم اینکه هر روز تعداد بیخداها داره بیشتر میشه! در حال حاضر 2 میلیارد بیخدا در دنیا وجود داره و شما تنها نیستید.

۱۷۰.چرا با رقص نمیشه به خدا نزدیک شد ولی با گردن زدن ، شلاق زدن ، کتک زدن ، دست و پا قطع کردن ، گوش بریدن و چشم درآوردن میشه؟

چرا رقصیدن میشه دشمنی با خدا  ولی گردن زدن ، شلاق زدن ، کتک زدن ، دست و پا قطع کردن ، گوش بریدن و چشم درآوردن میشه دوستی با خدا؟ 

۱۷۱.چرا مسلمونا نماز خوندن رو یه جور ورزش حساب میکنند ولی نمیتونند رقص رو یه ورزش به حساب بیارند؟

۱۷۲.چرا خریدن یک زن واسه یک ساعت (صیغه) میشه دوستی باخدا ولی دوست داشتن یک زن بدون معامله میشه دشمنی باخدا؟

۱۷۳.نژاد آدم و حوا چی بوده؟

۱.سفید پوست

۲.سیاه پوست

۳.زرد پوست

۴.سرخ پوست

خب اگه یکی از اینا بوده….

۱۷۴.پس بقیه نژادها چجوری بوجود اومدن؟

۱۷۵.چرا ما ایرانی ها نمیتوانیم حروف الفبا فارسی رو به ترتیب نام ببریم؟

۱۷۶.چرا نمیشه خدا رو دید؟

۱۷۷.چرا کشتن یک گوسفند(قربانی کردن) میشه دوستی با خدا ولی نگهداری از یک سگ میشه دشمنی با خدا؟

۱۷۸.چرا گوزیدن نماز رو باطل میکنه ولی روزه رو نه؟

۱۷۹.چرا گوزیدن نمازو باطل میکنه ولی دعا رو نه؟

۱۸۰.قرآن ادعا کرده شراب سودهایی هم دارد پس مسلمونا بگن سودهای شراب چیست؟

۱۸۱.اگه لمس بدن نامحرم حرام و جرم است پس چرا پزشکان این کار را انجام میدهند؟

۱۸۲.آیا غیر منطقی نیست که گوزیدن نماز رو باطل میکنه ولی عزا داری عاشورا رو نه؟

۱۸۳.آیا غیر منطقی نیست که گوزیدن نماز رو باطل میکنه ولی قرآن خوندن رو نه؟

۱۸۴.آیا غیر منطقی نیست که گوزیدن نمازو باطل میکنه ولی زیارت رو نه؟

چرا خدا بدون خالق میشه ولی جهان بدون خالق نمیشه؟

از سوال کردن نترسید چون سوال غلط وجود نداره شما حق داری هر سوالی رو بپرسی!

۱۸۵.چرا خودکشی حرومه ولی انتحاری نه؟

۱۸۶.آیا خدا همه جا هست؟

۱۸۷.اگه خدا همه جا هست چرا میگن کعبه خونه خداست؟

۱۸۸.اگه خدا همه جا هست چرا باید میلیون ها تومن خرج کرد تا واسه زیارت خدا به مکه رفت؟

۱۸۹.آیا این سوالها ساده و بچه گونه است؟ اگه میگی آره خب شما فقط یدونه از این نوع سوالها طرح کن و به من و بقیه ثابت کن که هرکسی میتونه اینکارو بکنه!

۱۹۰.آیا خدا از دیدن جرم و جنایت و تجاوز و مصیبت ناراحت میشه؟

۱۹۱.اگه خدا از دیدن جرم و جنایت و بدبختی ناراحت میشه پس چرا کاری نمیکنه؟

۱۹۲.چرا با ۵ کلاس سواد میشه از اسلام دفاع کرد ولی با مدرک دکترا هم نمیشه اسلامو نقد کرد؟

۱۹۳.آیا میدونستید دختر شیرخواره رو هم میشه صیغه کرد؟

۱۹۴.آیا میدونستید یه مسلمون میتونه طبق قانون ایران بره بهزیستی و یه بچه شیرخواره رو به فرزندی قبول کنه بعد که بزرگ شد باهاش ازدواج کنه؟ مطابق با آیات قرآن

۱۹۵.چرا فکر میکنید هرکی مخالف عقاید و باورهای شماست وطن فروشه و ایرانی نیست؟

۱۹۶.چرا میخواید به زور ما رو به بهشت خیالی خودتون ببرید؟

۱۹۷.چرا خدا به جای حامله کردن مریم یه مرد رو حامله نکرد چون هر مردی میتونه یه زن رو حامل

کنه این که دیگه معجزه نمیخواد؟

۱۹۸.اگه خدا یکیه چرا هر دینی روز مقدس خودشو داره؟

مسیحیا = یکشنبه   یهودیا = شنبه    مسلمونا = جمعه

۱۹۹.چرا یه بچه میتونه از اسلام دفاع کنه ولی یه بچه نمیتونه اسلامو نقد کنه؟

۲۰۰.اصلا اگه خدا جهان رو خلق نمیکرد چی میشد؟

۲۰۱.چرا اخلاق خدا شبیه آدماست ، ناراحت میشه ، خوشحال میشه ، غضب میکنه؟ 

۲۰۲.چرا قرآن حرفی از برف نزده؟

سوال یک بیخدا از مسلمان

ایا تاحالا قرعه کشی شرکت کردی ؟!

مسلمان : بله

آتئیست : دعا کردی برنده شی ؟!

مسلمان : بله

آتئیست : خب تو برایه چیزی که توش امکان برد داشتی دعا کردی

ایا تاحالا برایه قرعه کشی توش شرکت نکردی دعا کردی ؟

مسلمان : خیر این کار احمقانس

آتئیست : چرا نکردی مگه به قدرت خدات شک داری ؟

مسلمان : خیر . قدرت خداوند شامل محالات نمیشه

آتئیست : پس خدایه شما قدرت مطلق نیست و بی توانه مقابل امر محال

۲۰۳.چرا خدا با زنها بده؟

گفته :

 ۱. زنها رو بزنید نساء – آیه ۳۴

۲. مرد بالاتر از زن است بقره – آیه ۲۲۸

۳. در خانه حبسشان کنید نساء – آیه ۱۵

سنگسارشان کنید

۴. حجاب کنید نور – آیه ۳۱

۵. شهادت دو زن برابر یک مرد است بقره – آیه ۲۸۲

۶. سهم ارث دختر نصف پسر است نساء – آیه ۱۱

۷. مرد میتونه ۴ تا زن بگیره نساء – آیه ۳

۸. تجاوز به زنان شوهردار حلاله نساء – آیه ۲۴

۹. زن خودتو بعد سه طلاقه کردن باید بدی یکی دیگه باهاش سکس کنه تا دوباره بتونی بگیریش بقره – آیه ۲۳۰

۱۰. برادر از خواهر کامل ارث میبره ولی خواهر از بردار  نصف نساء – آیه ۱۷۶

۱۱. زنان شما دشمنتان هستند تغابن – آیه ۱۴

۱۲. مردان باید بر زنان مسلط باشند نساء – آیه ۳۲

۱۳. میتونید زنهارو تحت فشار بذارید نساء – آیه ۱۹

۱۴. مرد دو برابر زن ارث میبره نساء – آیه ۱۲

۱۵. زنان کشتزار شما هستند هر زمان و هر جا خواستید باهاشون سکس کنید بقره – آیه ۲۲۳

۱۶. زنها بعد از طلاق برای ازدواج مجدد باید سه ماه صبر کنند ولی مردها نه بقره – آیه ۲۲۸

این مصیبت نامه ادامه دارد …

۲۰۴.آیا اینکه قرآن گفته زنها را بزنید عملی وحشیانه نیست؟

۲۰۵.چرا برده داری در اسلام آزاده؟

۲۰۶.چرا اسلام برده داری رو لغو نکرده؟

۲۰۷.این چه منطقیه شما مسلمونا دارید ، طبق دستورات قرآن میزنید ، میکشید ، اعدام میکنید ، شلاق میزنید ، فحاشی میکنید ، حبس میکنید ، تجاوز میکنید ولی تا میگیم قرآن فلان آیه ش گوزیده یه دفعه اهل منطق و ادب میشید و ما میشیم آدم بده؟

۲۰۸.آیا غیر منطقی نیست قرآن این همه فحاشی کرده؟

۲۰۹.قرآن ادعا کرده قُمار سودهایی هم داره ، پس مسلمونا بگن سودهای قُمار چیه؟

۲۱۰.چرا ما ایرانی ها نژاد پرستیم؟

۲۱۰.چرا ما ایرانی ها نژاد پرستیم؟

مثلا میگیم

عرب ها فلانن

افغانها بهمانن

ترکها بیسارن

لرا اینن

کوردا اونن

رشتی ها …

دهاتی ها …

۲۱۱.چرا سوسمار خوری و ملخ خوری بده ولی کله پاچه خوری و سیرابی خوری خوبه؟

۲۱۲.من تعجب می‌کنم شما از یک طرف می‌گویید : حساب هست ، کتاب هست ، از یک طرف هم می‌گویید شفاعت خواهد بود، اگر حساب و کتاب هست دیگر شفاعت چه معنی دارد؟

۲۱۳.میگن شیطان آدمو گول زد ولی سوال اینه کی شیطانو گول زد که به آدم سجده نکنه؟

۲۱۴.آیا شیطان میتونه وارد بهشت بشه؟

۲۱۵.شیطان بعد از اینکه به آدم سجده نکرد واسه ابد از بهشت رانده شد ، حالا سوال اینه که دوباره چجوری تونست وارد بهشت بشه و آدمو گول بزنه؟

گناه نخستین:

انسان از آغاز وجود، خود را بسی کم شاد کرده‌است. برادران، «گناه نخستین» همین است و همین!

هرچه بیشتر خود را شاد کنیم، آزردن دیگران و در اندیشهٔ آزار بودن را بیشتر از یاد می‌بریم.

۲۱۶.چجوری میتونید به خدایی باور داشته باشید که حتی قدرت محافظت از بهشت خودشو نداشت تا شیطان واردش نشه و آدمو گول بزنه؟

۲۱۷.هدف از خلقت شیطان چی بوده؟

۲۱۸.قرآن گفته خدا شیطان رو آفرید تا عبادتش کنه حالا سئوال اینه که پس چرا خدا به هدفش نرسید؟

۲۱۹.قرآن گفته شیطان رو وسیله آزمایش انسان قرار دادیم ، حالا سوال اینه که : مگه خدا از قبل نمیدونست کی خوبه کی بده؟

۲۲۰.مگه سجده بر غیر خدا کفر نیست، پس چرا خدا از شیطان خواست به آدم سجده کنه؟

۲۲۱.چرا خدا با فرستادن ۱۲۴۰۰۰ پیامبر از شیطان بی پیامبر شکست خورد؟

۲۲۲.چرا انسان با هزاران گناه میتونه توبه کنه ولی شیطان با یک گناه نمیتونه؟

۲۲۳.آیا هر چیزی که خدا تو قرآن حروم کرده دلیل علمی داره و حتمن زیان آوره یا اینکه دلبخواهی حروم کرده؟

۲۲۴.آیا سیب یا گندم زیان آورند؟

۲۲۵.اگه سیب یا گندم زیان آور نیست پس چرا خدا آدم و حوا رو از خوردن اون منع کرد و بعد بخاطر خوردنش از بهشت بیرونشون کرد؟

۲۲۶.آیا از اینکه خدا سیب یا گندم رو بر آدم حروم کرد نمیشه نتیجه گرفت که دستورات خدا دلبخواهیه و هیچ مبنایه علمی و منطقی نداره؟

۲۲۷.هدف از خلقت انسان چی بوده؟

۲۲۸.قرآن گفته هدف از خلقت انسان این بوده خدا رو عبادت کنه ، سوال اینه که پس چرا به هدفش نرسید چون خوده قرآن گفته اکثر مردم یا کافرند یا مشرک؟

۲۲۹.قرآن گفته هدف از خلقت انسان این بوده که خدا را عبادت کنه ، حالا سوال اینه که این چجور خداییه که نیازمنده عبادته انسانه؟

۲۳۰.میگن انسان نیازمنده عبادت خداست ، خب سوال اینه که چرا انسان نیازمنده عبادته؟  

سوالی که خیلی وقت ها ذهن منو به خودش مشغول کرده این بوده که زنده به گور کردن در زمان اعراب جاهلی یک افسانه هست یا واقعیت داشته؟

و اگر واقعیت داشته محمد و علی و بنی امیه و بنی هاشم و کلا همه اعراب چجوری به وجود اومدن؟

اگر قرار بر این بود که هر دختری به دنیا بیاد و اون عرب شرم کنه از به دنیا اومدنش و شریع زنده به گورش کنه پس چطور این ادم ها به وجود میومدن؟چون مرد ها که نمی تونن بچه به دنیا بیارن

من تحلیل خودم این هست که این افسانه رو پیامبر یا بعد ها مسلمانان به وجود آوردن تا بگن که اسلام طرفدار زن هاست و زن ها رو نجات داد

زن فقط خدیجه بود که وقتی پیامبر بهش گفت بهم وحی شده سریع بهش ایمان آورد وگرنه هر کس دیگه بود زنگ میزد از امین آباد بیان طرفو ببرن بستری کنن.

۲۳۱.میگن انسان نیازمنده عبادت خداست ، اصلا چرا انسان رو نیازمند خلق کرد ، چرا بی نیاز خلق نکرد؟

دین هرگز نخواهد توانست که در این جهان نیازهاى اساسی مردم را برآورده کند. در نتیجه وعدۀ تامین آن‌ها را در جهان دیگری به مردم می‌دهد!

۱۸.آیا خنده دار نیست که قرآن میگه ، میوه ها نر و ماده دارند؟ سوره رعد – آیه ۳

۲۳۲.میگن خدا نیازمنده عبادت انسان نیست بلکه انسان نیازمنده عبادت خداست، هدف از خلقت انسان هم عبادته خدا بوده ،حالا سئوال اینه که :چطور میشه چیزی که هنوز وجود نداره نیازمند ؟ چیزی باشه و نیازش دلیل بر خلقتش بشه؟

عربستان ما را مسلمان کرد، الان خودش زده زیرش

جمعیت ایران نسبت به قبل انقلاب ۲/۵ برابر شده و تعداد زندانیان در همین بازه‌ی زمانی نسبت به پیش از انقلاب شکوهمند، ۲۵ برابر شده!

بیشترین معتاد در دنیا رو داریم و ۵۱ درصد اعدام‌های جهان مربوط به ایرانه!  دلخوش به این مقدار نباشید!

شما را به مقام انسانیت می‌رسانیم!

۲۳۳.میگن انسان نیازمنده عبادته، سوال اینه که کی گفته؟ چرا من چنین نیازی رو حس نمیکنم؟ 

۲۳۴.قرآن اعتراف کرده انسان ضعیف خلق شده،حالا سوال اینه که ، چرا انسان ضعیف خلق شده سوره نساء – آیه 28

۲۳۵.آیا خدا نمیتونست انسان رو بهتر از اینی که هست خلق کنه؟

۲۳۶.آیا خدا نخواست که انسان رو بهتر از اینی که هست خلق کنه؟

۲۳۷.آیا غیر منطقی نیست که بگیم خدا نخواست یا نتونست که انسان رو بهتر از اینی که هست خلق کنه؟

  مقایسه انسان با کامپیوتر

1.انسان در محاسبات خطا می کند اما در دستگاه کامپیوتر محاسبات بسیار دقیق می باشد.

2.محاسبات در مغز انسان بسیار کند است اما در دستگاه کامپیوتر محاسبات بسیار سریعتر می باشد.

3.حافظه آدمی فراموشی پذیر است اما کامپیوتر اطلاعات ذخیره شده را به دقت نگهداری می نماید.

4.مغز آدمی خستگی پذیر است اما در مورد کامپیوتر خستگی مفهومی ندارد و می تواند ماهها و سالها بدون درنگ به محاسبه و پردازش اطلاعات بپردازد.

۲۳۸.آیا از مقایسه کامپیوتر با انسان نمیشه نتیجه گرفت که خدایی وجود نداره والا ما رو از کامپیوتر ضعیف تر خلق نمیکرد؟

۲۳۹.آیا از مقایسه قدرت دید یه دوربین با چشم انسان نمیشه نتیجه گرفت که خدایی وجود نداره والا چشم مارو از یه دوربین ، ضعیف تر خلق نمیکرد؟

۲۴۰.آیا از مقایسه سرعت محاسبه یه ماشین حساب ساده با سرعت محاسبه مغز انسان نمیشه نتیجه گرفت که خدایی وجود نداره والا  مارو از یه ماشین حساب ضعیف تر خلق نمیکرد؟

۲۴۱.از کجا میدونی حکمت خداست؟ مسلمونا وقتی واسه سوالی جواب ندارند میگن حتمن حکمتی توش بوده، حالا سوال اینه تو از کجا و چجوری میفهمی که حکمتی توش بوده؟

۲۴۲-آیا قسم خوردن به موز یا انجیر مسخره نیست؟

۲۴۳.آیا شما حاضرید به موز یا انجیر قسم بخورید؟

۲۴۴-آیا مسخره نیست که خدای شما تو قرآن به انجیر و زیتون قسم خورده؟

۲۴۵-اگه از قسم خوردن به انجیر و زیتون دفاع میکنی ، پس چرا هیچ وقت هیچ مسلمونی به میوه ها قسم نمیخوره؟

۲۴۶-اصلا چه نیازیه آدم قسم بخوره؟

۲۴۷-چرا مسلمونا به هم اعتماد ندارند و یا اگه دارند پس دیگه چه نیازیه قسم بخورند؟

۲۴۸-چرا قرآن مسلمونا رو مجبور کرده قسم بخورند؟ آیا میشه قسم خوردن رو ملاک راستی  قرار داد؟ یعنی نمیشه کسی قسم بخوره و دروغ بگه؟ سوره نور – آیه ۶ و ۸

۲۴۹-آیا از اینکه قرآن فقط تو شرایطی خاص آدم رو موظف به قسم خوردن کرده نمیشه نتیجه گرفت که در بقیه موارد خیلی زیر پوستی اجازه دروغ گفتن داده؟

۲۵۰-قرآن گفته بابت شکستن قسم هایه بیهوده ای که میخورید شما رو بازخواست نمیکنم ، حالا سوال اینه که آیا این ترویج بد قولی و بد عهدی نیست؟ آیا منطقی این نبود که بگه حرف بیهوده نزنید و قسم بیهوده نخورید؟ سوره بقره – آیه ۲۲۵   سوره مائده – آیه ۸۹

۲۵۱-آیا قسم دادن معنیش این نیست که من به تو اعتماد ندارم و حتما باید ترو از چیزی بترسونم که بهم راست بگی؟

۲۵۲-چرا نمیشه ما سعی کنیم همیشه راست بگیم تا دیگه نیازی به قسم خوردن نباشه؟

۲۵۳-چرا وقتی یکی میگه به خدا قسم بهش میگن نه بگو به جان مادرم ، یعنی خداتون این همه بی ارزشه؟

۲۵۴-آیا میدونستید به جز محمد همه پیامبرا یهودی بودن؟

۲۵۵-آیا عجیب نیست همه پیامبرا یهودی بودن (البته به جز محمد)؟ یعنی فقط یهودی ها شایسته بودن؟ یعنی یدونه ایرانی یا یونانی یا رومی یا چینی پیدا نشد که لیاقت پیامبری داشته باشه؟ یا نکنه اصلا بحث لیاقت  مطرح نبوده و هر چی بیسواده بی فرهنگ بوده ادعای پیامبری میکرده؟

۲۵۶-آیا میدونستید اسرائیل اسمه یه پیامبره؟ حالا نظرتون در مورد مرگ بر پیامبره خدا چیه؟ ولی اعتقادات مذهبی واقعا مفیده، من خیلی‌ها رو میشناسم که به خاطر اعتقادات قوی مشروب نمیخورن و به جاش شیره و تریاک و شیشه مصرف میکنن.

باز خوبه خدا بزرگ و مهربونه وضع ما اینه شما فکر کن اگه کوچیک و نامهربون بود چه وضعی داشتیم.

۲۵۷-آیا میدونستید قبله اول مسلمونا بیت المقدس بود؟

۲۵۸-آیا میدونستید بیت المقدس در اصل قبله یهود بود؟

۲۵۹-آیا میدونستید محمد بخاطر سرزنش های یهودیان که میگفتن  مسلمونا از خودشون استقلال ندارند و به سمت قبله ما نماز میخونن و این دلیله اونه که ما بر حقیم ، قبله رو به سمت کعبه تغییر داد؟

سوره بقره – آیه ۱۴۴

۲۶۰-چطور میتونید به خدایی باور داشته باشید که قبله خودشو بخاطر کل کل با یهودی ها عوض میکنه؟

اگه قبله اول صحیح بود چرا تغییرش داد، اگه دومی صحیح بود پس چرا مسلمونا سیزده سال به سمت بیت المقدس نماز خوندند؟

۲۶۱-چرا خدا واسه یهودیا شنبه رو و واسه مسلمونا جمعه رو مقدس کرده یا تعطیل کرده؟ آیا یک خدا و دو انتخاب مختلف منطقیه؟  سوره نحل – آیه ۱۲۴    سوره بقره – آیه ۶۵   سوره نساء – آیه ۴۷ و ۱۵۴   سوره اعراف – آیه ۱۶۳  سوره جمعه – آیه ۹

۲۶۲-ایا میدونستید یه مرده همجنسگرا هیچ تمایلی به زنها نداره و از سکس با زنها متنفره؟

۲۶۳-ایا میدونستید یه زنه همجنسگرا هیچ تمایلی به مردها نداره و از سکس با مردها متنفره؟

۲۶۴-ایا میدونستید همجنسگرایی بیماری نیست و کاملا طبیعیه؟

سازمان بهداشت جهانی در سال ۱۹۹۲ همجنسگرایی را از فهرست بیماری های روانی خارج کرد.

۲۶۵-چرا همجنسگرایی حرومه ، چرا جرمه؟ دوستان یه وقت همجنسگرایی رو با بچه بازی یا کودک آزاری اشتباه نگیرید.

۲۶۶-همجنسگراها واسه عشق ، سکس و شریک زندگی چه کنند وقتی به جنس مخالف علاقه ای ندارند؟

معلم دینى پنجم دبستان سارا داشته درباره حورى‌هاى بهشتى حرف مى‌زده، این گفته ما که دختریم، حورى به چه درد ما مى‌خوره؟

از کلاس انداختتش بیرون!

میدونم محاله باور کنید اما من زن میشناسم که از اسلام دفاع میکنه.

۲۶۷-چرا قرآن در مورد دوجنسه ها حرفی نزده و تکلیف شونو روشن نکرده؟ آیا خبر نداشته که وجود دارند؟ آیا نمیدونسته چه حکمی باید بده؟

دوجنسه آدمی رو میگن که به صورت طبیعی هر دو آلت تناسلی نر و ماده رو داره و یا خلقیاته جنس مخالف رو داره به گونه ای که فکر میکنه زنیست درکالبد مردانه و یامردیست درکالبد زنانه، یه وقت با همجنسگرا اشتباه نگیرید.

۲۶۸-آیا انسان صاحبه اختیاره؟ آیا ما مختاریم کجا به دنیا بیایم؟ آیا مختاریم کی بمیریم؟ آیا مختاریم پدر و مادر مونو انتخاب کنیم؟ آیا مختاریم زن یا مرد باشیم؟ آیا مختاریم زشت یا زیبا باشیم؟ آیا مختاریم دین مون رو انتخاب کنیم؟ آیا ما مختاریم که اصلا به دنیا بیاییم یا نه؟ آیا ما مختاریم که باهوش به دنیا بیایم یا منگول؟

اگه جوابه همش نه ست پس ما اختیاره چی داریم؟

۲۶۹-وجوده خدا با داشتن اختیار جور در نمیاد چون اگه خدا میدونه من قراره چه کنم چه نکنم پس دیگه من چه اختیار و حق انتخابی دارم؟ اگه ندونه هم که جاهله.

۲۷۰-آیا میدونستید قرآن هم اعتراف کرده انسان هیچ اختیاری نداره؟ سوره انسان – آیه ۳۰ سوره تکویر – آیه ۲۹

۲۷۱-قرآن میگه خدا از قبل همه چیو میدونه و تو کتابی ثبت کرده ، حالا سوال اینه من چجوری میتونم بر خلاف چیزی که از قبل تعیین شده کاری کنم؟ سوره انعام – آیه ۵۹

۲۷۲-اگه همه چیز به خواست خداست پس دیگه من چه اختیاری دارم و اگه اختیاری ندارم پس دیگه چرا قراره بازخواست بشم؟

۲۷۳-اگه خدا همه جا هست پس چرا میگید محمد شب معراج با خر و با سرعت نور رفت به دیدار خدا ، یعنی اون همه دور بود که باید با سرعت نور میرفت؟  

۲۷۴-سوالی که خیلی وقت ها ذهن منو به خودش مشغول کرده این بوده که زنده به گور کردن دختران در زمان اعراب جاهلی یک افسانه هست یا واقعیت داشته؟

۲۷۵-اگه زنده به گور کردنه دختران واقعیت داشته پس چطور نسل اعراب از بین نرفته ، دیگه از چین که عرب وارد نکردن؟ آیا این دروغها واسه ماست مالی کردنه دستورات ضده زن در قرآن نیست؟

۲۷۶-چرا قرآن از سوال پرسیدن میترسه؟  چرا گفته سوال نپرسید؟ سوره مائده – آیه ۱۰۱

#سواله_غلط_نداریم

۲۷۷-اصول دین چند تاست؟

۲۷۸-چرا مسلمونا سر اصول دین با هم توافق ندارند ، شیعه میگه ۵ تاست سنی میگه ۳ تاست ، آیا یک خدا یک ، یک دین و یک قرآن با دو جور اصول دین منطقیه؟

۲۷۹-چرا قرآن نگفته اصول دین چند تاست؟

۲۸۰-آیا اختلاف بر سر  اصول دین در بین مسلمونا مقصرش خود قرآن نیست که روشن نکرده اصول دین چنتاست؟

۲۸۱.آیا میدونستید قرآن گفته اگه مردی زنی رو بکشه قصاص نمیشه؟  سوره بقره -آیه ۱۷۸

تو قانونه دیوونه ها ، زن شدن هنوزم یه جرمه خدا دادیه

۲۸۲-چرا قرآن گفته دوست داشتن پدر و مادر گناهه؟  سوره توبه – آیه ۲۳  سوره مجادله – آیه ۲۲

۲۸۳- قرآن گفته انسان رو از خاک آفریدیم ، حالا سوال اینه که ، خاک رو از چی آفریده؟

#انسان_از_خاک_نیست

آخونده میگه سوره یوسف رو واسه دخترا و زن هاتون نخونین بابا اینا کم کم دارن قرآنم فیلتر میکنن .

۲۸۸-آزادی چیست؟

#سخت_ترین_سوالات_فلسفی

۲۸۹-حقیقت چیست؟

#سخت_ترین_سوالات_فلسفی

۲۹۰-عدالت چیست؟

#سخت_ترین_سوالات_فلسفی

۲۹۱-چرا فکر میکنید فقرا آدمهای بهتری هستند؟

۲۹۲-چرا قرآن گفته زنان شما دشمنتان هستند؟ چرا قرآن با زنها بده؟ سوره تغابن – آیه ۱۴

۲۹۳-اگه گوشت خوک مضره و بیماری زاست و به همین خاطر حروم شده پس چرا قرآن گفته اگه ناچار شدید میتونید بخورید؟ سوره انعام – آیه ۱۴۵

۲۹۴-چرا قرآن گفته فرزندان شما دشمنتان هستند؟چرا بین والدین و فرزندان دشمنی انداخته؟ سوره تغابن – آیه ۱۴

۲۹۵-اگه حجاب واسه مردها نیست پس چرا پوشیدن شلوارک ممنوعه و جرمه؟ #پسران_شلوارک_پوش

۲۹۶-اگه حجاب واسه مردها هم هست پس چرا فقط شلوارک ممنوعه چرا آستین کوتاه  ممنوع نیست؟ 

۲۹۷-آیا قسم خوردن به هواپیما مسخره نیست؟ آیا مسخره نیست که قرآن به کشتی قسم خورده؟ سوره ذاریات – آیه ۳

۲۹۸-آیا هر چیزی که عُرف و عادت جامعه باشه خوبه؟

۲۹۹-آیا نمیشه چیزی عُرف و عادت جامعه باشه ولی بد باشه؟

۳۰۰-چرا و به چه دلیل هر عُرف و عادتی حتما خوبه؟

۳۰۱-آیا اینکه روزی سبیل نشانه مردانگی بود و تراشیدنش بی ناموسی حساب میشد ، عرف و عادت خوبی بود؟

#عادتهای_غیر_منطقی_را_بشکن

۳۰۲-آیا اینکه روزی زنها حق تحصیل ، حق کار و حق رای نداشتند ، عرف و عادت خوبی بود؟

۳۰۳-آیا اینکه روزی رسم بود دختران رو در سن ۹ سالگی شوهر میدادن ، رسم و عادت خوبی بود؟

۳۰۴-آیا اینکه روزی ازدواج دختر عمو با پسر عمو مرسوم بود و میگفتن عقدشون تو آسمونا بسته شده ، رسم خوب و منطقی ای بود؟# هر_رسمی_الزاما_خوب_نیست

۳۰۵-مگه نمیگید حجاب مصونیت میاره ، خب وقتی میبینید پسرها هم مورد تجاوز جنسی قرار میگیرن ، چرا واسه پسرها هم قانون حجاب اسلامی وضع نمیکنید؟ #آموزش_مصونیت_میاره_نه_حجاب

۳۰۶-چرا مسلمونا آرزوی مرگ نمیکنند؟ قرآن گفته اگه دوستداره خدایید آرزوی مرگ کنید .سوره جمعه – آیه ۶

۳۰۷- به فرض محال که خدایی وجود داشته باشه ، چرا بدون اجازه ما رو خلق کرده؟

۳۰۸- آیا پدر و مادر حق دارند بدون اجازه بچه ای رو به دنیا بیارند؟

#چالش_در_بدیهیات

۳۰۹-آیا رفتار خدا و والدین دقیقا شبیه این نیست که کسی بدون اجازه و به زور شما رو به جایی ببره که اونجا احساس ناراحتی و نارضایتی کنید و بعد بخواد که ازش تشکر هم کنید؟

۳۱۰-وقتی منو بدون اجازه به این دنیا آوردن و راضی هم نیستم دیگه چرا باید سپاسگزار خدا یا والدینم باشم؟ 

۳۱۱-آیا میشه گفت خدا تو قلب ما جا داره؟

۳۱۲-آیا میشه با قلب خدا رو شناخت و احساس کرد؟ اگه قلب یه بیخدا رو به یه باخدا پیوند بزنن آیا بیخدا میشه؟

۳۱۳- میگن خدا رو باید با قلب احساس کرد و شناخت ، حالا سوال اینه که اگه قلب یه باخدا رو به یه بیخدا پیوند بزنند آیا باخدا میشه؟

۳۱۴-اونایی که میگن خدا تو قلب ماست و با قلب مون احساسش میکنیم ، اگه بهشون قلب پلاستیکی پیوند بزنند ، تکلیف خداشون چی میشه ، کجا میره؟

۳۱۵-روح چیست؟# ساده_ولی_سخت

۳۱۶-چجوری به وجود روح پی برده اید؟

۳۱۷-روح چجوری بوجود میاد؟

۳۱۸-قبل از تولد روح کجاست؟

۳۱۹-چجوری میشه وجود روح رو اثبات کرد؟# روح_وجود_نداره

۳۲۰-کامیپوترها و ربات ها ، هم هوش دارند هم فکر میکنند ، آیا میشه نتیجه بگیریم که روح دارند؟

۳۲۱-اگه کامپیوتر یا ربات روح نداره و فقط جسم داره ، پس هوشش و فکرشو از کجا میاره؟ اگه کامپیوتر یا ربات میتونه بدون روح فکر کنه پس چرا آدما نتونند؟ دیگه چه نیازی به روح هست؟ 

۳۲۲-آیا ربات‌ها بر انسان غلبه خواهند کرد؟ موضوع مورد بحث بین دانشمندان هوش مصنوعی اینه که آیا روزی رباتها بر انسان غلبه خواهند کرد؟ اونوقت یه عده میان میگن مگه ربات هم فکر میکنه!

۳۲۳-آیا نوزادان هم فکر میکنند؟ 

۳۲۴-چرا همه جنایتکارا ، آدمکشا ، متجاوزا ، اراذل و اوباش ، دزدا ، قاچاقچیا و زندانیا تو ایران مسلمونند؟ 

۳۲۵-چرا همه اعدامی های تو ایران مسلمونند؟ چرا بدونه غیر مسلمون توشون نیست؟

۳۲۶-چرا بردن سر زیر آب روزه رو باطل میکنه ولی بریدن سره کافر نه؟

۳۲۷-چرا سیگار روزه رو باطل میکنه ، ولی قتل ، دزدی ، قاچاق ، آدم ربایی ، دروغ ، دعوا و فحاشی نه؟

۳۲۸-جهان پوچه یا هدفمنده؟ من که میگم جهان کلا پوچه و هیچ هدفی نداره ولی مسلمونا میگن ، هدفمنده و هدف اینه که …

بیاییم این دنیا به دستور خدا گردن کفارو بزنیم، به زنان کفار تجاوز کنم، دست و پا کفارو ببریم، چشم درآریم، کفارو به کنیزی و بردگی بگیریم، زنها رو کتک بزنیم در عوض خدا اون دنیا میبردمون بهشت، شراب ناب بخوریم، کُس های همیشه باکره بکنیم و پسران خوشگل هم خدمتکارمون باشند، حالا خودتون قضاوت کنید جهان پوچه یا هدفمنده؟

۳۲۹-چرا اگه همه زنهای مسلمون جهان تو یه دادگاه اسلامی جمع بشند شهادتشون قبول نمیشه ولی شهادت دو مرد کافیه؟# اعجاز_اسلام

۳۳۰-چرا تهمت زدن به زنها در اسلام آزاده؟ سوره نور – آیه ۶

۳۳۱-چرا باید ختنه کرد؟

۳۳۲- اگه ختنه لازمه چرا ختنه شده نیافرید؟ آیا خدا نمیدونست داره یه چیز زائد می آفرینه؟

۳۳۳-چرا فقط یهودیا و مسلمونا ختنه میکنند؟ البته یه تعداد کشورهای عقب افتاده دیگه هم هستند

#یهودیت_مادر_اسلام

۳۳۴-اگه ختنه دلیل علمی داره ، پس چرا ۳ میلیارد نفر دیگه ختنه نکردن و مشکلی هم ندارند؟

۳۳۵-اگه ختنه دلیل علمی و پزشکی داره و لازمه چرا هیچ دانشمند و پزشک مسیحی یا بیخدا یا هندو یا بودایی ختنه نمیکنه؟ آیا دشمن سلامتی خودشونند؟

۳۳۶-آیا دست بردن تو خلقت خدا خوبه؟ آیا ختنه کردن دست بردن تو خلقت خدا نیست؟

۳۳۷-چه کسی به شما حق داده یه بچه رو ختنه کنید؟ شاید بزرگ شد نخواست مسلمون باشه ، آیا این دین اجباری نیست؟# دین_اجباری

۳۳۸-آیا باور میکنید قبلنا دخترا رو هم ختنه میکردن؟

۳۳۹-آیا باورتون میشه هنوز هم تو بعضی شهرهای ایران و بعضی کشورهای دیگه دخترا رو ختنه میکنند؟

۳۴۰-دروغ خوبه یا بده؟

۳۴۱-دروغ مصلحتی خوبه یا بده؟

۳۴۲-اگه قرار باشه هر کس بنا به مصلحتی دروغ بگه دیگه چی از راستی باقی میمونه؟

دیگه چجوری میتونیم به هم اعتماد کنیم؟

۳۴۳- آیا میدونید تقیه یعنی چی؟

۳۴۴- آیا میدونید تقیه یعنی دروغ گفتن؟

۳۴۵-آیا میدونید شیعه میگه تقیه واجبه؟

امام صادق :نُه دهم دین در تقیه است و کسی که تقیه ندارد ، دین ندارد.

۳۴۶-آیا دینی که نُه دهمش در دروغه قابل اطمینانه؟

۳۴۷-آیا منطقیه قرآن به تقیه (دروغ) سفارش کرده؟ سوره آل عمران – آیه ۲۸  سوره نحل – آیه ۱۰۶

۳۴۸-باورتون میشه قرآن گفته خدا خودش آدمکشه؟ باورتون میشه گفته خدا خودش تیر اندازی میکنه؟ آیا موجودی آدمکش لایق خداییه؟ سوره انفال-آیه ۱۷

۳۴۹-اعدام خوبه یا بده؟

۳۵۰-چرا اعدام خوبه؟

۳۵۱-چرا اعدام بده؟

۳۵۲-آیا اعدام بازدارنده است؟

۳۵۳-اگه اعدام بازدارنده است پس چرا ما رکورد دار اعدام در جهانیم؟ مگه قرار نیست اعدام از جرم و جنایت جلوگیری کنه؟

۳۵۴-مسلمان کیست؟

هر کس که بگه ، اَشهَدُ اَن لا اله الا الله اشهد اَنَّ مُحَمَّداً رَسولُ الله  مسلمون محسوب میشه.

۳۵۵-چرا آدمکشی خدشه ای به مسلمونه وارد نمیکنه؟

۳۵۶-چرا تجاوز خدشه ای به مسلمونی وارد نمیکنه؟

۳۵۷-چرا دزدی خدشه ای به مسلمونی وارد نمیکنه؟

۳۵۸-چرا اختلاس خدشه ای به مسلمونی وارد نمیکنه؟

۳۵۹-چرا لواط خدشه ای به مسلمونی وارد نمیکنه؟

۳۶۰-چرا زنا خدشه ای به مسلمونی وارد نمیکنه؟

۳۶۱-چرا قاچاق مواد مخدر خدشه ای به مسلمونی وارد نمیکنه؟

۳۶۲-چرا شراب خوری خدشه ای به مسلمونی وارد نمیکنه؟

۳۶۳-چرا دروغ خدشه ای به مسلمونی وارد نمیکنه؟

۳۶۴-چرا هیچ جرم و جنایتی خدشه ای به مسلمونی وارد نمیکنه؟

۳۶۵-چرا یه قاتل مسلمون یه متجاوز مسلمون یه جنایتکار مسلمون میتونه وارد بهشت بشه ولی یه کافری که هیچ جرمی تو زندگی نکرده نمیتونه؟

۳۶۶-آیا بخشش یه جنایتکار یه متجاوز با یه توبه عادلانه است؟ سوره زمر – آیه ۵۳

۳۶۷-آیا احمقانه نیست که یه جنایتکار یا یه مجرم رو هم ببخشی و هم بهش پاداش بدی؟

۳۷۷-آیا اینکه قرآن گفته اگه توبه کنی گناهان و جنایاتت تبدیل به ثواب میشه ، عادلانه و منطقی است؟

۳۸۸-قرآن گفته بخوانید مرا تا اجابت کنم شما را ،

پس چرا اینهمه آدم خدا رو صدا میکنن اجابتشون نمیکنه؟ سوره غافر – آیه ۶۰   سوره بقره – آیه ۱۸۶

۳۸۹-آیا میدونستی مردها میتونند با آوردن چهار تا شاهد زنها شون رو محکوم به سنگسار یا اعدام کنند؟ البته برعکسش نمیشه  سوره نساء – آیه ۱۵   سوره نور – آیه ۴

۳۹۰-چرا هیچ وقت از کشته های حمله چنگیز خان مغول به ایران یاد نمیشه؟ یعنی فقط کشته های عرب تو کربلا آدم بودند و کشته های خودمون آدم نبودن؟

۳۹۱-چرا هیچ وقت از کشته های حمله عمر به ایران یاد نمیشه؟ یعنی فقط کشته های عرب آدمند و کشته های خودمون آدم نبودند؟

۳۹۲-مسلمونا ، چیشد که مسلمون شدید؟

۳۹۳-آیا با تحقیق مسلمون شدید یا وراثتی؟ 

۳۹۴-تا حالا قرآن رو خوندی یا نخونده قبولش داری؟

۳۹۵-تا حالا قرآن رو خوندی یا نخونده معتقدی پر از مطالب علمیه؟

۳۹۶-یعنی چی اسلام کاملترین دینه؟#  حرف_مفت

۳۹۷-آیا در مورد همه ادیان تحقیق کردی یا همینجوری دیمی معتقدی اسلام بهتره و کاملتره؟

۳۹۸-اسلام چی بهت داده که قبلش نداشتی؟

۳۹۹-اسلام با مسیحیت چه فرقی داره؟

۴۰۰-اسلام با یهودیت چه فرقی داره؟

۴۰۱-چیه اسلام جذبتون کرد؟

۴۰۲-چیه اسلام از یهودیت بهتره؟

۴۰۳-چیه اسلام از مسیحیت بهتره؟

۴۰۴-اسلام چی به ایرانی ها داده که قبلش نداشتند؟

۴۰۵-آیا معتقدی جهان و هرچی که توش هست رو خدا آفریده؟

۴۰۶-آیا معتقدی بدی و شر در جهان وجود نداشت و شیطان یا انسان آن را آفرید؟

۴۰۷-اگه باور داری همه چی رو خدا آفریده ، پس باید قبول کنی بدی و شر رو هم خدا آفریده ،

اگه هم میگی بدی و شر در جهان وجود نداشته و شیطان یا انسان اونو آفریده پس دیگه چرا میگی خدا خالق همه جهانه؟

۴۰۸-به فرض محال روزی دانشمندا کشف کنند که شراب باعث درمان سرطان میشه اونوقت مسلمونا میخوان چیکار کنند؟

۴۰۹-به فرض محال خدا بیاد بگه سکس با محارم واجبه اونوقت باخداها چیکار میکنند؟

۴۱۰-به فرض محال روزی دانشمندا کشف کنند گوشت خوک باعث درمان بیماریهای لاعلاج میشه اون وقت شما مسلمونا چیکار میکنید؟

۴۱۱-چرا داعش مسلمون نیست؟

۴۱۲-کدوم کاره داعش اسلامی نیست؟

#گردن_زدن_مخالفین_دستور_قرآنه

#تجاوز_به_زنان_مخالفین_دستور_قرآنه

#برده_گرفتن_زنان_مخالفین_دستور_قرآنه

۴۱۳-آیا دستور قرآن به گردن زدن وحشیانه نیست؟ سوره محمد – آیه ۴  سوره انفال – آیه ۱۲

۴۱۴-آیا دستور قرآن به قطع کردن همه انگشتان وحشیانه نیست؟ سوره انفال – آیه ۱۲

۴۱۵-آیا دستور قرآن به بریدن دست و پا وحشیانه نیست؟  سوره مائده – آیه ۳۳

۴۱۶-آیا دستور قرآن به چشم در آوردن وحشیانه نیست؟  سوره مائده – آیه ۴۵

۴۱۷-آیا دستور قرآن به شلاق زدن وحشیانه نیست؟  سوره نور – آیه ۲ و ۴

۴۱۸-آیا دستور قرآن به بریدن دست وحشیانه نیست؟ سوره مائده – آیه ۳۸

۴۱۹-آیا حکم سنگسار در اسلام وحشیانه نیست؟

احادیث   خطبه ۱۲۷ نهج البلاغه   ماده ۲۲۵ قانون مجازات اسلامی ایران

۴۲۰-آیا دستور قرآن به برده گرفتن زنها وحشیانه نیست؟  سوره احزاب – آیه ۵۰ و ۵۲

۴۲۱-آیا دستور قرآن به ازدواج با زنان شوهر دار کفار وحشیانه و بی شرمانه نیست؟  سوره نساء – آیه ۲۴

۴۲۲-آیا دستور قرآن به زدن زنها وحشیانه نیست؟  سوره نساء – آیه ۳۴

۴۲۳-اگه دستورات قرآن مبنی بر گردن زدن ، دست و پا بریدن ، چشم در آوردن ، شلاق زدن ، برده گرفتن زنان ، ازدواج با زنان کفار شوهردار و کتک زدن زنان وحشیانه نیست پس دیگه چه چیزی رو میگید وحشیانه؟

۴۲۴-آیا خدا هم فکر میکنه؟

۴۲۵-اگه خدا فکر نمیکنه پس مثل یه ربات برنامه ریزی شده است که خدا باورا هیچ ارزشی واسه یه ربات برنامه ریزی شده قائل نیستند پس چطور واسه خدایی با همون مشخصات ربات ارزشی قائلید؟

۴۲۶-اگه معتقدی خدا هم فکر میکنه پس چجور میتونی باور داشته باشی که خدا بدون خطاست چون فکر کردن مستلزم درست و غلط بودنه؟

۴۲۷-چرا میشه خدا از اول بوده باشه ولی نمیشه جهان از اول بوده باشه؟

۴۲۸-چرا میشه خدا خود به خود بوده باشه ولی نمیشه جهان خود به خود بوده باشه؟

۴۲۹-شک کردن خوبه یا بده؟

۴۳۰-آیا باید بدون شک کردن هر چیزی رو قبول کرد؟

۴۳۱-آیا اصولا بدون شک کردن علم پیشرفت میکرد؟

۴۳۲-آیا باید به دین و باورهامون شک کنیم یا نه؟

۴۳۳-آیا یه مسیحی باید به دینش شک کنه یا نه؟

۴۳۴-آیا یه یهودی باید به دینش شک کنه یا نه؟

۴۳۵-آیا یه گاو پرست باید به دینش شک کنه یا نه؟

۴۳۶-آیا یه بیخداها باید به باورهاش شک کنه یا نه؟

۴۳۷-آیا یه مسلمون باید به دینش شک کنه یا نه؟

۴۳۸-اگه معتقدی یه مسیحی یه یهودی یه گاو پرست یه بیخدا باید به دینش و باورهاش شک کنه پس چرا یه مسلمون نباید به دینش شک کنه؟#  یک_بام_و_دو_هوا

۴۳۹-آدم و حوا به چه زبونی حرف میزدند ، انسانهای اولیه که اصلا بلد نبودن حرف بزنن؟ #آدم_و_حوا_افسانه_است

۴۴۰-حضرت آدم رو کی ختنه کرد؟

۴۴۱-کجای قرآن گفته شده سگ نجسه؟

۴۴۲-اگه سگ نجسه چرا قرآن مجوز نگهداری از سگ رو داده؟ سوره مائده – آیه ۴

۴۴۳-اگه سگ نجسه چرا قرآن گفته خوردن شکارى که به وسیله سگ تعلیم دیده صید و کشته شده باشد، حلال است؟  سوره مائده – آیه ۴

۴۴۴-اگه سگ نجسه چرا اصحاب کهف سگ داشتن؟ سوره کهف – آیه ۱۸ و ۲۲

۴۴۵-چرا طلا واسه مرد حرومه؟

۴۴۶-اگه سگ نجسه چرا نیروی انتظامی ، نوپو ، هلال احمر و آتش نشانی سگ دارند؟# تناقضات

۴۴۷-آیا وحشیانه نیست که اسلام مجوز داده والدین فرزندانشون رو کتک بزنند؟

احادیث

مراجع

۴۴۸-اگه قصاصِ قاتل لازمه چرا پدری که فرزندانش رو به قتل برسونه قصاص نمیشه؟

احادیث

ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی ایران

۴۴۹-اگه قصاص واسه حفظ حیاته به قول قرآن ، چرا پدر بزرگی که نوه هاش رو به قتل برسونه قصاص نمیشه؟ سوره مائده – آیه ۴۵

۴۵۰-چرا پدری که فرزندانش رو به قتل برسونه قصاص نمیشه ولی اگه مادری فرزندش رو بُکشه قصاص میشه؟

۴۵۱-اگه پدری فرزندشو بکشه قصاص نمیشه ، اگه مادری فرزندشو بکشه قصاص میشه ، اگه فرزندی پدرشو بکشه قصاص میشه ، بالاخره قصاص خوبه یا بده؟

زن واسه کتک خوردن ظریف نیست واسه کار کردن ظریفه؟

۴۵۲-اگه یدونه انگشتر طلا از نظر علمی واسه مردها ضرر داره و واسه همین حروم شده پس چرا طلاسازی واسه مردها حروم نشده ، یه طلاساز شاید روزی صدتا انگشتر طلا بسازه با همون دستاش؟

۴۵۳-آیا معتقدید اجل هر کس از قبل مشخص شده؟

۴۵۴-آیا اینی که قرآن گفته اجل هر کس از قبل تعیین شده رو قبول داری؟ سوره حجر -آیه ۵  سوره منافقون – آیه  ۱۱ سوره انعام – آیه ۲  سوره اعراف – آیه ۳۴

۴۵۵-اگه معتقدی همونجور که قرآن گفته اجل هرکس از قبل تعیین شده پس دیگه چرا باید احتیاط کنیم ، مگه میشه آدم زودتر از اینکه اجلش برسه بمیره؟ سوره اعراف – آیه ۳۴

۴۵۶-کدوم کارِ آخوند اسلامی نیست؟

۴۵۷-کدوم قانون جمهوری اسلامی ایران ، اسلامی نیست؟ کدومش مغایر با اسلامه؟

۴۵۸-چرا شیعه فقط میگه یا علی ، یا حسین ، یا ابوالفظل ، یا زهرا ، یا مهدی ولی یک بار نشده بگه یا محمد؟ آیا مقام ائمه از محمد بالاتره؟

۴۵۹-اگه ما عاقلیم و عربا اسکولن و کسخلن چرا یدونه عربه عربستان سعودی یا اماراتی یا قطری یا عمانی یا کویتی یا بحرینی نرفته خارج پناهنده بشه ولی ۷ میلیون ایرانی فرار کردند رفتند خارج پناهنده شدند؟

۴۶۱-آیا پرده ی بکارت نشانگر خوب یا بد بودنه؟ از کجا معلوم از پشت سکس نکرده باشه ، از کجا معلوم لاپایی سکس نکرده باشه؟ ازکجا معلوم ساک نزده باشه ؟ از کجا معلوم ندوخته باشه؟ باکرگی پسرا رو چجوری میخوای تشخیص بدی؟ اگه باکرگی پسرا مهم نیست پس چرا باکرگی دخترا مهمه؟

۴۶۲-چرا یدونه سنی ، بهایی ، مسیحی ، زرتشتی ، یهودی یا بیخدا تو این لیست های بلند بالای رانت خواری ، اختلاس گری ، آقا زادگی و اشرافی گری وجود نداره؟ چرا همه شیعه اند؟

۴۶۳-اگه شاه بده و شاه دوستی بده چرا به امام رضا لقب شاه خراسان دادن؟ چرا میگن شاه عبدالعظیم ، چرا میگن شاه چراغ؟ چرا میگن شاه ولایت؟

۴۶۴-چرا ما ایرانی ها بیگانه پرستیم؟ یه تعداد علی پرست   یه تعداد عمر پرست  یه تعداد پوتین پرست یه تعداد ترامپ پرست

۴۶۵-چرا واسه خوندن نماز که فقط دو سوره از قرآن توش هست وضو لازمه ولی واسه خوندن خوده قرآن وضو لازم نیست؟

۴۶۶-چرا دعا کردن وضو نمیخواد؟ مگه دعا هم مثل نماز حرف زدن با خدا نیست؟

۴۶۷-فاطمه بنت اسد توی کعبه چیکار میکرد که علی رو اونجا بدنیا آورد ، اون زمان که کعبه پر از بت بود و اصولا بتکده بود؟

۴۶۸-چرا نماز میت وضو نمی خواد؟ آیا نماز میت الکیه یا کلا وضو الکیه؟

۴۶۹-چرا نماز میت رو میشه با کفش خوند ولی نماز یومیه رو نمیشه؟

۴۷۰.چرا نمیشه مثل آدم نشست رو صندلی و نماز خوند حتمن باید آدم دولا راست بشه ، قمبل کنه ، کونو هوا کنه تا خدا خوشش بیاد و قبول کنه؟

۴۷۱ -چرا آخوند زن نداریم؟

۴۷۲- آیا اجداد ما قبل از اسلام همه خر و گاو بودند؟ یعنی این ایران ما با چند هزار سال تاریخ یدونه آدم حسابی نداشته که براش جشنی بگیریم یا براش گریه و زاری کنیم؟ یعنی فقط اعراب آدم بودند؟ یعنی فقط مُرده های اعراب لیاقت جشن و عزاداری رو دارند؟

۴۷۳-آیا واقعا همونطور که مسلمونا ادعا دارند ، ذکر گفتن ، دعا خوندن یا دوش آب سرد تا حالا باعث شده شهوت شما فرو کش کنه؟

۴۷۴-ایا در دنیایی که یکی آهو شده یکی شیر میشه دم از خلقت عادلانه زد؟

۴۷۵-مگه زنها حق ندارند با پوشش کامل و رعایت شئونات اسلامی در انظار عمومی ظاهر بشند؟ پس چرا ما هیچ وقت نمیبینیم زنه خامنه ای یا بقیه مراجع جایی دیده بشن؟ نباشه تعریف خامنه ای از حجاب چیز دیگه ایه و نباشه مثله طالبان فکر میکنه زنها نباید هرگز دیده بشند؟ یا مثل مولاشون علی معتقدند اصولا نباید زنها مردها رو ببینند؟

۴۷۶-عاشورا تو تابستون بوده یا زمستون؟ یه بار عاشورا میفته تابستون یه بار پاییز یه بار بهار یه بارم زمستون بالاخره واقعه عاشورا چه زمانی بوده؟ تویه گرما بوده یا سرما؟

۴۷۷-اگه همه ادیان و عقاید محترمند پس چرا ابراهیم و محمد همه ی بت های بت پرستان را شکستند؟

۴۷۸-اگه قبل از اسلام در عربستان ازدواج با محارم آزاد بوده از کجا معلوم اجداد محمد با محارمشون ازدواج نکرده باشند؟ سوره نساء – آیه ۲۳

۴۷۹-شیعه میگه علی اونقد در نماز حواسش پرت خدا میشد که یه بار سرِ نماز تیر رو از پاش در آوردن اصلا متوجه نشد یه جا دیگه میگه علی سرِ نماز در حال رکوع بود که یه فقیری وارد مسجد شد و کمک خواست و علی انگشترش رو داد بهش ، بالاخره ما کدومو باور کنیم؟ درد پاشو لمس پاشو نفهمید ولی صدای فقیرو شنید؟

#تناقض

۴۸۰-چرا یه دزد یه آدمکش یه لات یه متجاوز یه اختلاس گر یه قاچاقچی میتونه وارد مسجد بشه ولی یه زنی که پریوده نمیتونه؟

۴۸۱-چرا هیچ وقت خامنه ای و بقیه مراجع شیعه حج نمیرند ، کربلا نمیرند؟ چرا به چیزی سفارش میکنند که خودشون عمل نمی کنند؟

۴۸۲-خدا جهان رو از چی ساخت؟

۴۸۳-آیا خدا از خلق جهان سودی برد؟ وقتی خدایی خشنود میشه ، خشمیگن میشه ، مکر میکنه ، انتقام میگیره، میکُشه و بیشتر خصوصیات انسانی رو داره چرا نشه پرسید سودی برده یا نه؟

۴۸۴-اگر خداوند خالق جهان است ، چرا پیش از خلق جهان ، جهان را خلق نکرد؟

۴۸۵-آیا خدا واسه ساختن جهان فکر هم کرد؟

۴۸۶-چرا نمیشه خدا دوتا باشه یا سه تا یا بیشتر؟ مگه گروهی کارها بهتر مدیریت نمیشه؟

۴۸۷-چرا نمیشه خدا بد و شرور باشه؟ مگه قراره خدا مطابق با آرزوها و منطق ما باشه؟

۴۸۸-آیا خدا میتونه خودشو نابود کنه؟ اگه آره پس چجور خداییه که نابود میشه؟ اگه نه پس چجور خداییه که قادر به هر کاری نیست؟

۴۸۹-یه زنه پریود کثیف تره یا یه تبهکار؟ چرا زنی که پریوده نمیتونه نماز بخونه یا روزه بگیره ولی یه دزد یه آدمکش یه زناکار یه زندانی یه لواط کار یه اختلاس گر یه متجاوز یه قاچاقچی میتونه؟

۴۹۰-آیا خاک یا گرد و غبارِ فرش معجزه میکنه که شخص جُنُب در صورت نبودن آب میتونه باهاش تیمم کنه و وارد مسجد الحرام و کربلا بشه و حتی نماز بخونه و روزه بگیره و حتی به قرآن دست بزنه؟

۴۹۱-چرا یه شخص جُنب میتونه با یه مشت خاک تیمم بدل از غسل کنه و وارد مسجدالحرام ، یا کربلا یا مشهد بشه ولی یه زنه پریود نمیتونه؟ اگه یه مشت خاک معجزه میکنه و پاک میکنه چرا یه زن پریود رو نمیتونه بپاکه؟

۴۹۲-چرا علم جزو اصول دین و فروع دین نیست؟

۴۹۳-چرا در اسلام سواد آموزی واجب نیست؟

۴۹۴-چرا در اسلام بیسوادی گناه نیست ، جرم نیست؟ ولی بی حجابی کم حجابی جرمه ، گناهه؟

۴۹۵-چرا مراجع تقلید صدها مسئله در مورد گوزیدن ، سکس ، لواط ، استمناء و حتی سکس با حیوانات دارند ولی یک مسئله در مورد علم و دانش نگفتند؟

۴۹۶-اگه ادعا داری محمد و ائمه به کسب علم سفارش کردند پس چرا خودشون و ده هزار امامزادشون هیچ علمی نداشتند؟ نه عالم فیزیک بودن ، نه شیمی ، نه ریاضیات ، نه هندسه ، نه نجوم ، نه پزشکی و نه مهندسی ، اگه میگی بودن پس چرا هیچ فرمولی یا نظریه علمی در جهان به نامشون نیست؟

۴۹۷-چرا آب توبه فقط سره زنها میریزند نه رو مردها؟ چرا سکس واسه زن ننگه واسه مرد رنگه؟

۴۹۸-چرا زنها سینه زنی نمیکنند ، زنجیر زنی نمیکنند نه هیئت دارند نه دسته ای کلا تو مراسم عزاداری تو دسته ها نیستند چرا فقط نظاره میکنن تا دسته بره؟

۴۹۹-تویه پادگان های نظامی که اصلا زنی وجود نداره پس چرا اونجا تو غذای سربازا کافور میریزند که راست نکنند؟ آیا نمیشه نتیجه گرفت که تحریک شدن ربطی به حجاب نداره و یه غریزه ایه که همیشه فعاله؟

۵۰۰-تویه کشورهایی که مردها بیشتر از زنها هستند چه باید کرد که مردها بی زن نمونند؟

۵۰۱-چرا سفید پوستا سیاها رو به بردگی گرفتن چرا برعکسش نشد که سیاها سفیدا رو به بردگی بگیرند؟
۵۰۲-چرا انگلیس کشورهای دیگه رو استعمار کرد چرا برعکسش نشد که کشورهای دیگه انگلیس رو استعمار کنند؟
۵۰۳-آیا کمک گرفتن از کشورهای خارجی خیانته؟ اگه پول گرفتن مخالفین نظام از آمریکا و عربستان و اسراییل دلیل بر وطن فروشی و جاسوسی و خیانته آیا فلسطینی ها ، لبنانی ها و حوثی هایی که از ما پول میگیرند مزدور و وطن فروش و خائن به کشورشون هستند؟
۵۰۴-بنظر من شاه ، شیخ ، شیعه ، سنی ، بهایی ، یهودی ، مسیحی ، زرتشتی ، بی دین ، بیخدا ، خائن ، وطن فروش ، بسیجی و سپاهی همه ایرانی اند ، فقط میشه گفت یکی ایرنیه بدیه یا ایرانیه خوبیه ، حالا شما بگو بر چه اساسی فکر میکنی یکی ایرانی نیست یا یکی ایرانی تره؟
۵۰۵-چرا صدا و سیما چاقو ، پنجه بوکس و وافور رو نشون میده ولی ساز ، تار و تنبک ، گیتار ، پیانو رو نه؟
۵۰۶-چرا قرآن یک آیه هم در مورد هنر نداره؟
۵۰۷-اگه آخوندا یک ماه سَره کاراشون حاضر نشند چی میشه؟ اگه یکسال اعتصاب کنند چی میشه؟
۵۰۸-چرا اسلام و مسیحیت اصرار دارند که همه انسانها گناهکارند؟
۵۰۹-چرا مسیحیت و اسلام این همه تاکید دارند که اگه به ما ایمان بیارید همه گناهاتون بخشیده میشه؟

توضیح سوال ۵۰۸ و ۵۰۹
ادیان اول به تو تلقین میکنند که گناهکاری بعد بهت میگن تنها راه نجات و بخشیده شدنت دست ماست و اینجوری تو رو برده افکار خودشون میکنند.
#شگرد_جذب

۵۱۰-چرا ادیان تبلیغ میکنند که فقرا آدمهای بهتری اند؟ چرا قرآن مال و ثروت رو فتنه میدونه؟
سوره انفال – آیه ۲۸
سوره تغابن – آیه ۱۵
سوره توبه – آیه ۸۵
سوره قصص – آیه ۶۱

۵۱۱-نماز نه تنها واجبه بلکه میگن ستون دینه ولی با این حال اجباری نیست ، پس چرا حجاب اجباریه؟
۵۱۲-نقش علی و اولادش در حمله به ایران چی بود؟ آیا مخالف بودن؟ یا موافق بودن؟ یا سیب زمینی بودن؟
اگه موافق بودن پس تو همه جنایتهایی که شده دست داشتند.
اگه مخالف بودن پس چرا علی مشاور عمر بود؟
اگه مخالف بودن پس چرا هیچ اعتراضی نکردن؟
اگه مخالف بودن پس چرا وقتی علی خلیفه شد ایران رو به مردم ایران برنگردوند؟
اگه مخالف بودن آیا خیانت به کشورشون حساب نمیشد؟
اگه مخالف برده گرفتن و کنیز گرفتن از ایرانی ها بودن که خب این میشه مخالفت با آیات قرآن که صریحا دستور داده کنیز بگیرید ، زنان شوهردارشونو بگیرید.
اگه مخالف با گردن زدن و تیکه تیکه کردن ایرانی ها بودن که خب بازم میشه مخالفت با آیات صریح قرآن که میگه کفار رو گردن بزنید و دست و پاشونو ببرید.
اگه نه مخالف بودن نه موافق پس بگو سیب زمینی بودن دیگه چرا هی میگید مخالف ظلم و ستم بودن؟

۵۱۳-چرا قرآن شهادت زن رو قبول نمی کنه ولی شهادت مرد مسیحی و یهودی رو قبول میکنه؟ یعنی ارزش زنه مسلمون حتی از مرد یهودی و مسیحی هم کمتره؟ سوره مائده – آیه ۱۰۶

شهادت دو زن برابر شهادت یک مرد نیست
اولا شهادت زن در اکثر موارد اصلا قبول نمیشه مثلا در قتل عمد ، ارتداد ، محاربه ، سرقت ، شراب خواری ، نکاح ، طلاق خلع ، وصیت عهدی ، نَسَب ، رویت هلال ماه ، لواط ، مساحقه ، قوادی و قذف.
دوما اونجایی هم که شهادت زن قبول میشه بازم به تنهایی قبول نمیشه یعنی اگه همه زنهای جهان هم جمع بشند شهادتشون قابل قبول نیست مگه اینکه حتما مردی به همراهه زنهای شاهد در دادگاه باشه.

نتیجه : شهادت زن ارزشی نداره.

۵۱۴-آیا مسخره نیست قرآن به اسب ها قسم خورده؟ اگه نه پس چرا مسلمونا به اسب ها قسم نمیخورند؟ سوره عادیات – آیه ۱
۵۱۵-چرا هیچ کس نمیتونه اسم ۱۰۰ تا از این ۱۲۴۰۰۰ پیامبر دروغین رو با سند از کتب مقدس بیاره؟
۵۱۶-بفرض که تونستیم زنها ، خواهرا ، دخترا و مادرامونو با حجاب و کنترل روابطشون محدود کنیم ولی چه تضمینی هست که یواشکی فر نخورند یا اصلا تویه ذهنشون با مردای دیگه سکس نکنند؟
۵۱۷-چرا مسلمونا دختری که از پشت سکس داشته رو باکره حساب میکنند؟
۵۱۸-اگه فیلم سوپر نگاه میکنی و حالشو میبری بعد به اونا میگی کثافت پس تو چی هستی که از دیدن یه مشت کثافت به اوج لذت میرسی؟
۵۱۹-اگه تن فروشا رو کثیف میدونی ولی بخاطر همخوابی باهاشون پول پرداخت میکنی و لذت هم میبری پس تو چی هستی؟
۵۲۰-اگه عربی کاملترین زبانه و زبان خداست و مقدسه پس چرا مسلمونا عربی حرف نمیزنند و بنویسند؟
۵۲۱-اگه شما خدا بودید جهان رو همینجوری که الان هست میساختید؟
۵۲۲-چرا قرآن گفته زنها پس از طلاق تا سه ماه حق ازدواج ندارند ولی مردها چنین محدودیتی ندارند؟ سوره طلاق – آیه ۱ سوره بقره – آیه ۲۲۸
۵۲۳-چرا اگه زن و شوهری از هم جدا زندگی کنند و سکس نداشته باشند و بعد از یک سال طلاق بگیرند باز هم زن تا ۳ ماه حق ازدواج نداره؟
۵۲۴-در پاسخ به اینکه چرا خدا همه رو خوب نیافرید ، میگن اگه همه خوب بودند دنیا بی معنی میشد ، حالا سوال اینه که پس چرا تو بهشتی که وعده میدید قراره همه چی خوب باشه ولی نمیگید بی معنی میشه؟
۵۲۵-چرا تو اسلام زنی که مرتد بشه اعدام نمیکنند؟ چرا تو اسلام دیوانه ای که مرتد بشه اعدام نمیکنند؟
۵۲۶-با این همه بی نظمی در جهان مثل زلزله ، سیل ، خشکسالی ، آتشفشان ، سونامی ، بیماری و نوزادان ناقص الخلقه چطوری میتونی ادعا کنی جهان منظمه؟
۵۲۷-اگه معتقدی بی نظمی های جهان مثل زلزله ، سیل و بیماری ها جزو حوادث طبیعی اند و واسه جهان لازمه پس چرا این بی نظمی ها در بهشت لازم نیست؟
۵۲۸-اگه میشه از نظم جهان به وجود خدا پی برد چرا نمیشه از بی نظمی های جهان پی برد که خدایی وجود نداره و یا اگه هست قادر مطلق نیست وگرنه هیچ بی نظمی وجود نداشت؟
۵۲۹-هر مجموعه منظمی رو که مثال بزنی مثل ساعت مادیه و سازندش هم مادیه پس چرا واسه جهان مادی به دنبال سازنده غیر مادی میگردید؟ این که سازنده جهان باید غیر مادی باشه رو از کدوم تجربه و مثال نتیجه گرفتید؟
۵۳۰-آیا چون جهان منظم و پیچیده است می توان نتیجه گرفت هدفمند است؟ و آیا هر مجموعه هدفمندی لزوما هدف والایی را در بر دارد؟
بمب اتم هم ساختار بسیار پیچیده و منظمی دارد ولی برای هدف بدی ساخته شده ، آیا امکان ندارد جهان هم در کل جهت هدف بدی ساخته شده باشد؟
۵۳۱-آیا شرم آور نیست که مسلمونا با ۱/۵ میلیارد جمعیت فقط ۳ تا جایزه نوبل علمی بردند ولی یهودی ها با ۱۴ میلیون جمعیت ۱۵۵ تا جایزه نوبل بردند؟
۵۳۲-چرا سیاها حتی جزو ۱ درصد نوابغ تاریخ نیستند؟
۵۳۳-چرا زنها حتی ۳ درصد نوابغ تاریخ نمیشند؟
۵۳۴-آیا شرم آور نیست مسلمونایی که زنها رو ناقص العقل میدونند با ۱/۵ میلیارد جمعیت فقط ۳ تا جایزه نوبل علمی بردند ولی خانم مادام کوری کافر و دخترش ایرن کوری دوتایی ۳ تا جایزه نوبل علمی بردند؟
۵۳۵-چرا باور به نبود خدا وحشتناکه؟ فکر کن به یه بچه ای بعد از ۱۵ سال بگن تو رو از بهزیستی اوردیم و ما پدر و مادر واقعیت نیستیم ، با اینکه واقعیته ولی درکش سخته ، اما کم کم عادت میکنه ، قضیه نبودن خدا هم همینه.
۵۳۶-چطور باور میکنید که یزیدیان بچه ۶ ماهه رو کشتن ولی سجاده نره خر و زناشونو نکشتند؟
۵۳۷-اگه واقعا حسین به قصد شهادت میرفت کربلا پس دیگه چرا مسلم بن عقیل رو جلوتر فرستاد تا ببینه نامه کوفیان صحت داره یا نه؟
۵۳۸-اگه یزید این همه جانی بود چجوری اجازه داد زینب در حضورش سخنرانی انتقادی کنه؟ چرا همین اجازه رو خامنه ای به میرحسین موسوی نمیده؟
۵۳۹-چجوری باور میکنی علی هم فاتح خیبر بود هم شیر خدا هم واستاد نگاه کرد تا پهلوی فاطمه زهرا رو شکستند؟ آیا این توهین به غیرت و شرف علی نیست؟
۵۴۰-در افسانه شکستن پهلوی فاطمه ، علی خونه بود پس چرا نشست تا فاطمه بره در و واسه عمر بازکنه؟
۵۴۱-بچه ای که هنوز فاطمه به دنیا نیاورده بود از کجا معلوم بود پسره یا دختره که اسمشو گذاشتن محسن؟
۵۴۲-واقعا مسخره نیست شیعیان واسه محسنی که فاطمه سقط کرد کتاب چند صد صفحه ای نوشتند؟
۵۴۳-اگه علی مخفیانه و ناشناس به فقرا کمک میکرد پس شما چجوری فهمیدید؟
۵۴۴-علی به زور با ابوبکر و عمر و عثمان بیعت کرد یا آزادنه؟ علی به زور مشاور عمر شد یا از سر میل؟ علی به زور دخترش ام کلثوم و داد به عمر یا از سر علاقه؟ اگه به زور ، آیا ۲۵ سال زیر بار زور زندگی کردن و دم نزدن شرافتمندانه است؟
۵۴۵-ملتی که خود را سگ زینب میداند باید از خود بپرسد چرا جعفربن عبدالله شوهر زینب برای کمک به حسین و زینب در کربلا حاضر نشد و هرگز هم مورد سرزنش زینب و سادات قرار نگرفت؟
۵۴۶-واسه مسلمونه ایرانی کربلا عزیزتره یا آمریکا؟ 7 میلیون ایرانی رفتن غرب ساکن شدن ولی یدونه ایرانی هم نرفته کربلا ساکن بشه ، حالا خودت قضاوت کن واسه مسلمونا کربلا ارزشمندتره یا غرب؟
۵۴۷-آیا عجیب نیست که شاه خیلی از مخالفین رو اعدام کرد یا کشت ولی یدونه آخوند هم اعدام نکرد؟
۵۴۸-چرا صدا و سیما قاری زن رو نشون نمیده؟ آیا قرآن خوندن زن هم باعث تحریک میشه؟ یا مسلمونا زن رو آدم بحساب نمیارند؟
۵۴۹-چرا سرپرستی بچه ها به مرد میرسه حتی اگه جایگاه مالی و اجتماعی زن از مرد بالاتر باشه؟
۵۵۰-مادر به فرزندش مقدم تره یا پدربزرگ؟ چرا اگه شوهر فوت بشه قیمومیت بچه ها به پدر بزرگشون میرسه نه به مادرشون؟
۵۵۱-میگن از کجا پول میگیری تبلیغ بیخدایی میکنی؟ میگم مگه شما پول میگیرید میاید از عقایدتون دفاع میکنید؟
۵۵۲-میگن ۱ درصد احتمال بده خدایی باشه اونوقت اون دنیا میخوای چیکار کنی؟ میگم ۱ درصد احتمال بده حق با گاو پرستا باشه اونوقت میخوای چه غلطی کنی این همه گاو رو کشتی و خوردی؟
۵۵۳-مسلمونا زیاد پیش میاد با زنه برادرشون که فوت کرده ازدواج کنند ، آیا این سکس با محارم نیست؟
۵۵۴-پیش میاد مسلمونا با خواهرِ زنشون که فوت کرده ازدواج کنند ، آیا این سکس با محارم نیست؟
۵۵۵-اگه خواهر زن جزو محارم نیست چرا همزمان نمیشه با دو خواهر ازدواج کرد؟ اگرم هست چرا میشه بعد طلاق زن با خواهرش ازدواج کرد؟
۵۵۶-آیا ازدواج مسلمونا با پسر خوانده و دختر خوانده سکس با محارم نیست؟
۵۵۷-چرا ازدواج با زنه پدر حرومه ولی ازدواج با زنه برادر ، خواهر زن ، پسر خونده و دختر خونده حلاله؟ چرا این حلال و حروما قاعده یکسانی نداره؟
۵۵۸-میگن به ساعت نگاه کن میفهمی جهان هم سازنده داره ولی نمیگن ساعت ساز ، ساعت رو ساخته و ولش کرده به حال خودش ، چرا نتیجه نمی گیری که اگه خدایی هم باشه جهان رو ساخته و ول کرده به امان خودش مثل همون ساعت؟
۵۵۹-آیا خدا دخالت کرده که یکی سفید شده یکی سیاه ، یکی کوتاه یکی بلند ، یکی ناقص شده یکی سالم؟ اگه اینا همه کار طبیعت و ژنتیکِ پس چرا تو بقیه رفتارهای طبیعت دنبال دخالت خدا هستید؟
۵۶۰-اگه خدا نبود اولین کاری که میکردی چی بود؟
۵۶۱-چرا فکر میکنی اگه خدا نباشه هر کاری مجازه؟ مثلا اگه خدا نباشه میری خانوادتو میکشی؟
۵۶۲-اگه خدا وجود نداشت دست به هر جنایتی میزدی؟ اگ اره یعنی اینکه تو از این خدا و دستوراتش راضی نیستی ، پس چرا معتقدی وجود خدا و دستوراتش منطبق بر عقل و فطرته؟
۵۶۳-فرق قرآن کریم با قرآن مجید چیه؟
۵۶۴-فرق امام نهم با امام دهم چیه؟
۵۶۵-فرق علی با عمر چیه؟
۵۶۶-فرق فاطمه با عایشه چیه؟
۵۶۷-اگه یه ایرانیه بیخدا با یه مسلمونه عربستانی دعواشون بشه از کدوم طرفداری میکنی؟
۵۶۸-اگه یه ایرانی مسلمون با یه خارجی بیخدا دعواشون بشه از کدوم طرفداری میکنی؟
۵۶۹-چرا هیچ مسلمونی جرات مباهله با من رو نداره؟ سوره آل عمران – آیه ۶۱
۵۷۰-یعنی تو ۳۰۰ میلیون شیعه ، ۳۱۳ نفر یار واسه امام زمان پیدا نمیشه که ظهور کنه؟ یا به اندازه کافی ظلم وجود نداره؟ چقدر ظلم راضیش میکنه؟
۵۷۱-چرا با همه محدودیت ها در زمینه حجاب و روابط زن و مرد ما هزار برابر هیزتر و حشری تراز غربی هایی هستیم که صبح تا شب تبلیغ سکس میکنند؟ نکنه محدودیت ، بیشتر باعث تحریک و کنجکاوی میشه؟
۵۷۲-اگه فرار از کشور وطن فروشیه ، چرا محمد از مکه فرار کرد؟ چرا مسلمونا فرار کردن رفتن به حبشه؟
۵۷۳- محمد ۳ سال مخفیانه اسلامو تبلیغ میکرد! پس چرا تبلیغ مخفیانه بیخدایی رو عیب میدونی؟
۵۷۴-میگن چرا همش علیه اسلام حرف میزنی؟ میگم چیکار کنم وقتی کشورم با قوانین اسلامی به نابودی کشیده شده من بیام علیه گاو پرستا حرف بزنم؟
۵۷۵-میگن چرا همش علیه شیعه حرف میزنی؟ میگم خب چیکار کنم بیام علیه عمر و عایشه حرف بزنم؟ مگه ملت ایران کم از عمر نفرت دارند؟ مگه خدا و قرآن ، شیعه و سنی داره؟
۵۷۶-اگه مکه این همه فضیلت داره ، پس چرا خود محمد و علی ساکن مکه نشدند تا ازش بهره ببرند؟
۵۷۷-چرا آخوندایی که این همه از خیر و برکت خاک کربلا میگن ، نمیرند اونجا زندگی کنند؟
۵۷۸-آیا جنایتی وجود داره که نشه ازش توبه کرد؟ آیا جنایتکاری وجود داره که خدا توبه شو قبول نکنه؟
۵۷۹-کشورهای مسلمون تو چی اولند؟
۵۸۰-باورت میشه مسلمونا همجنسگرایی رو غیر طبیعی میدونند ولی گردن زدن ، دست و پا بریدن ، چشم در آوردن ، انتحاری ، سنگسار ، شلاق زدن ،کتک زدن زنها و برده گرفتن رو طبیعی ، فطری و خدایی میدونند؟
۵۸۱-چرا همیشه میگن با یاری خدا موفق شدیم ولی هیچ وقت نمیگن با یاری خدا هم شکست خوردیم؟

پیش گویی های فردوسی در مورد آینده
هر وقت یه مسلمونی بهت گفت قرآن از آینده خبر داده بهش بگو فردوسی ۱۰۰۰ سال پیش از اختراع پیکان ، سمند ، ژیان و قطار خبر داده خب که چی؟

#پیکان
که گر‌ من ز پیکان اسفندیار
شبی را سر آرم بدین روزگار

#سمند
نشست از بر بادپای سمند
بکردار آتش هیونی بلند

#ژیان
چو خسرو بدید آن دو شیر ژیان
نهاده یکی افسر اندر میان
تو این بیتفردوسی معجزه کرده نه تنها از اختراع ژیان خبر داده بلکه از افسر راهنمایی رانندگی هم خبر داده اونم ۱۰۰۰ سال پیش

#قطار
ز شرزه شیران افکنده شد سپاه سپاه
ز زنده پیلان آورده شد قطار قطار

۵۸۲-چرا خلفای اسلامی از ابوبکر ، عمر ، عثمان ، علی ، معاویه ، یزید ، هارون و مامون گرفته تا مابقی امویان و عباسیان همه از قریش بودند؟
۵۸۳-اگه معاویه نامسلمون بود پس چرا حسن خلافت رو بهش داد؟
۵۸۴-حسین چرا در زمان معاویه شورش نکرد؟ چرا سکوت کرد تا حسن با معاویه صلح کنه؟
۵۸۵-چرا رضا ولیعهدی مامون رو قبول کرد؟ بالاخره مامون خوب بود یا بد بود؟ مسلمون بود یا کافر؟
۵۸۶-چرا بقیه اماما مثل حسین شورش نکردن؟ چرا در برابر ظلم و کفر سکوت کردند و تن به ذلت دادند؟
۵۸۷-چرا جز حسین هیچ امامی شورش نکرد؟ تو این خانواده فقط حسین آزاده بود؟ بقیه برده بودند؟
۵۸۸-مگه خودِ مهدی از ترسش قایم نشد؟ پس چرا منتظری بیاد تو رو نجات بده؟
۵۸۹-اونایی که میگن ” اسلام در زمان خودش مترقی بوده ” یعنی قبول دارند الان عقب مونده ست؟
۵۹۰-بعضی آیات رو که مثال میزنی میگن ” این آیه واسه اون زمان بوده ” یعنی چی واسه اون زمان بوده؟یعنی معتقدی الان دیگه کارایی نداره؟
۵۹۱-اگه قرآن واسه همه زمانها و همه مکانهاست پس چرا بعضی آیات رو میگن واسه اون زمان بوده؟
۵۹۲-هر آیه ای رو نقد میکنی ، میگن تفسیر داره ، خب که چی؟ مگه ما گفتیم نداره؟ حالا کی گفته حتما تفسیر تو درسته؟ بقیه صدها تفسیر دیگه چی میشه؟
۵۹۳-میگن ” قرآن رو باید با تفسیرش خوند ” میگم اولین و بزرگترین مفسران قرآن که سُنی اند ، پس چرا تفسیر اونارو قبول نداری؟
۵۹۴-میگن “واسه تفسیر قرآن باید عربی بلد باشی” میگم مگه کسی از علمای عربستان عربی رو بیشتر میفهمه پس چرا تفسیر اونا رو قبول نداری؟
۵۹۵-از کجا میدونی قرآن تحریف نشده؟
۵۹۶-میگن ” قرآن تحریف نشده چون خدا تویه قرآن گفته ما نگهبان آنیم ” میگم از کجا معلوم همین آیه تحریف نشده باشه؟ سوره حجر – آیه ۹
۵۹۷-میگن ” قرآن تحریف نشده ” میگم اینکه صدها تفسیر و برداشت مختلف وجود داره که تبدیل به ۷۳ فرقه اسلامی شده ، بدتر از تحریف نیست؟
۵۹۸-اگه “خدا خودش نگهدار قرآن که تحریف نشه ” پس چرا از انجیل و تورات نگهداری نکرد؟
۵۹۹-آیا ازدواج کردن واجبه؟
۶۰۰-چرا مسیحیت مخالف ازدواجه؟
۶۰۱-چرا روحانیون مسیحی حق ازدواج ندارند؟
۶۰۲-چرا مسیح ازدواج نکرد و گفت ازدواج نکنید؟
۶۰۳-بالاخره خدا با ازدواج موافق یا مخالف؟ مسیح میگه زن نگیر ، محمد میگه هر چی میتونی بگیر آیا یه خدا و دو حکم متضاد ، شدنیه؟
۶۰۴-وقتی “مسیح گفت مجرد بمانید بهتر است” فکرشو نکرد اگه همه به حرفش گوش کنند نسل بشر از بین میره؟ فکرشو نکرد بشر توانایی کنترل شهوتش رو نداره؟ فکرشو نکرد این پیامش بد آموزی داره؟ فکرشو نکرد منجر به عشق و سکس یواشکی میشه؟
۶۰۵-بعضی از مسیحیا موقع سکس یه پارچه مینداختن روی زن و فقط یه سوراخ میذاشتن واسه رفت و آمد اونم فقط بخاطر بقای نسل ، چون مسیحیت کلا لذت بردن رو گناه میدونه، آیا اینجور آدما مومن ترند؟
۶۰۶-نظر شما در مورد طلاق چیه؟
۶۰۷-آیا خریت نیست که مسیح طلاق رو ممنوع کرده؟ جز در خیانت انجیل متی – آیه ۳۲ انجیل مرقس – آیه ۱۱ و ۱۲
۶۰۸-آیا احمقانه نیست که مسیح ازدواج با زن و مرد مطلقه رو زِنا میدونه؟ انجیل متی – آیه ۳۲
۶۰۹-چرا حکم طلاق در مسیحیت و اسلام متضادند؟ یک خدا و دو نوع حکم متضاد مگه میشه مگه داریم؟
۶۱۰-چرا خَمر تو بهشت حلاله ولی این دنیا حرومه؟ سوره محمد – آیه ۱۵ = حلال سوره مائده – آیه ۹۰ = حرام
۶۱۱-شیعیان میگن ” هرکس اصول دین رو قبول نداشته باشه کافره ” میگم اهل سنت دو تا از اصول دین شیعه یعنی عدل و امامت رو قبول ندارند ، حالا طبق معیار شیعه ، سُنی ها کافرند یا مسلمون؟
۶۱۲-چرا شیعه نماز جمعه رو واجب نمیدونه با اینکه تو قرآن اومده که واجبه؟ سوره جمعه – آیه ۹
۶۱۳-چرا همه فکر میکنند فرشته ها بال دارند؟ سوره فاطر – آیه ۱
۶۱۴-اگه خدا ما رو محض سرگرمیش خلق کرده باشه، چی؟ ما رو خلق کرده باشه فقط برای این‌که بهمون بخنده چی؟ آیا کسی میتونه اعتراض کنه؟
۶۱۵-اگه خدا زد زیر حرفاش و همه رو فرستاد جهنم چی؟ آیا از کسی که شیطان خلق میکنه تا آدمو فریب بده تا بندازدش جهنم و لذت ببره ، این کار بعیده؟
۶۱۶-در پاسخ به سوال ۶۱۴ و ۶۱۵ ، میگن ” مگه امکان داره خدا کلک بزنه ، مسخره کنه ، حرفش رو عوض کنه یا دلبخواه کاری کنه “؟ میگم مگه تا حالا هر کاری دلش خواسته نکرده؟ میگم پس این آیات زیر که توی قرآن اومده چیه؟ حالا اگه کرد میخوای چیکار کنی؟
سوره بقره – آیه ۱۵ = خدا آنها را مسخره میکند
سوره توبه – آیه ۷۹ = خدا آنها را مسخره میکند
سوره آل عمران – آیه ۵۴ = خدا مکارترین است
سوره انفال – آیه ۳۰ = خدا مکارترین است
سوره بقره – آیه ۱۰۶ = تغییر احکام توسط خدا
سوره نحل – آیه ۱۰۱ = خدا احکام را تغییر میدهد
سوره مائده – آیه ۱ = خدا هر چه بخواهد میکند
سوره احزاب – آیه ۱۷ = اگر خدا برای شما بد یا خوب بخواهد ، چه کسی میتواند شما را حمایت کند.

۶۱۷-چرا محمد ، مسلمونا رو مجبور کرده بود واسه حرف زدن باهاش ، اول پول بدند؟ سوره مجادله – آیه ۱۲
۶۱۸-چرا پادشاهی ، پیامبری و امامت موروثیه؟ چجوری باور میکنید یکی نطفه ش مقدسه؟
۶۱۹-آیا قبول دارید پیامبر و ائمه همگی از آبی پست بوجود اومدند ، یا این آیات رو توهین آمیز میدونید؟ سوره مرسلات_آیه ۲۰ سوره سجده – آیه ۸
۶۲۰-شما مسلمونا وقتی بر سر تاریخ تولد پیامبرتون باهم اختلاف دارید با چه رویی انتظار دارید به بقیه حرفاتون اطمینان کنیم و حتی شکی هم نکنیم؟
سُنی = ۱۲ربیع الاول
شیعه = ۱۷ ربیع الاول
۶۲۱-چجوری تضمین می کنید که بهشتی وجود داشته باشه؟
۶۲۲-چه تضمینی میدید که اگه پیرو دین شما باشیم میریم بهشت؟ اگه حق با ادیان دیگه بود و رفتیم جهنم کی پاسخگو میشه؟
۶۲۳-نکیر و منکر چیو می خوان بپرسن ، مگه خدا خودش همه چیو نمی دونه؟
۶۲۴-اگه مسلمونی ختنه نکنه ، میره جهنم؟
۶۲۵-اگه مسلمونی حجاب رو رعایت نکنه ، میره جهنم؟
۶۲۶-آیا مسلمونی که مشروب می خوره ، میره جهنم؟
۶۲۷-آیا مسلمونی که قمار میکنه ، میره جهنم؟
۶۲۸-آیا مسلمونی که میرقصه ، میره جهنم؟
۶۲۹-آیا مسلمونی که سکس بدون ازدواج میکنه ، میره جهنم؟
۶۳۰-آیا مسلمونی که مواد میزنه ، میره جهنم؟
۶۳۱-اگه قرار باشه مسلمونی بخاطر بی حجابی ، شراب خواری ، قمار ، رقص ، سکس آزاد یا مواد مخدر بره جهنم ، پس تو این کشور کی قراره بره بهشت؟
۶۳۲-چرا همیشه فامیلی پدر رو روی بچه میذارند؟ چرا مادر هیچ جا بحساب نمیاد؟
۶۳۳-چرا دانشگاه ها مختلط اند ولی مدارس جداست؟ یعنی امکان تحریک شدن بچه های دبستانی بیشتر از دانشگاهی هاست؟
۶۳۴-مگه قرآن نگفته همه مورد آزمایش قرار میگیرند ، پس چرا کودکانی که به سن تکلیف نرسیده بمیرند بدون آزمایش میرند بهشت؟ آیا این تناقض نیست؟ سوره انبیاء – آیه ۳۵
۶۳۵-اگه بچه ای مرتکب جنایت بشه و قبل از رسیدن به سن تکلیف بمیره ، میره بهشت یا جهنم؟ اگه بره بهشت عادلانه است؟ و اگه بره جهنم پس دیگه سن تکلیف واسه چیه؟
۶۳۶-کسی که جسدشو می سوزونن چجوری قراره فشار قبر ببینه؟
۶۳۷-سوال و جواب روز قیامت دیگه واسه چیه ، مگه خدا از همه چی باخبر نیست؟ سوره حجر – آیه ۹۲
۶۳۸- اگه خودِ خدا بیاد توی خوابت و بگه من تا حالا پیامبری نفرستادم ، آیا متقاعد میشی که دین دروغه ؟
۶۳۹- اگه الان یکی بیاد ادعای پیامبری کنه و ماه رو چهار قسمت و خورشید رو هم دو نصف کنه ، آیا بهش ایمان میارید؟
۶۴۰-اگه خودِ امام حسین بیاد به خوابت و بگه من اگه میتونستم شفا بدم ، سجادِ خودمو شفا میدادم ، آیا قبول میکنی اینا همش خرافاته؟
۶۴۱-اگه خودِ امام حسن عسگری بیاد به خوابت و بگه من اصلا پسری نداشتم ، اون وقت باور میکنی امام زمانی وجود نداره؟
۶۴۲-چرا شیعه خواب علی و فاطمه رو میبینه و سُنی خواب عُمر و عایشه رو؟ حالا خواب کدومشون درسته؟
۶۴۳-آیا خواب دیدن میتونه معیار درستی یا نادرستی موضوعی باشه؟
۶۴۴-اگه اون گوسفند یهویی پیداش نمیشد، واقعا ابراهیم سر اسماعیل رو به خاطر یه خواب میبرید؟ سوره صافات – آیه ۱۰۲ و ۱۰۳ و ۱۰۷
۶۴۵-یوسف از کجا فهمید خوردن هفت گاو لاغر توسط هفت گاو چاق تعبیرش میشه خشکسالی؟ چرا پادشاه به تعبیر خواب یوسف اطمینان کرد؟ اگه بهش اطمینان داشت چرا زندانیش کرده بود؟ سوره یوسف – آیه ۴۳
۶۴۶-اگه کسی وجودِ خدا به طور عقلانی براش ثابت نشه ولی از روی ترس خدا رو قبول کنه و به دستورات قرآن هم عمل کنه ، اسلامش پذیرفتنی است؟ میخوام بدونم اصولا ، دین ارزشی واسه عقل قائل هست یا نه؟
۶۴۷-کسی که ۳۰ سال با مادر خودش سکس کرده و ازش چنتا بچه داره ، آیا میتونه توبه کنه و مسلمون بشه؟ و آیا به دلیل توبه کردن واردِ بهشت میشه؟
۶۴۸-اگه یه یهودی که سابقه تجاوز به بچه ها ، جنایت و سکس با محارم داره ، توبه کنه و مسلمون بشه و فرداش تصادف کنه بمیره ، میره بهشت یا جهنم؟
۶۴۹-اسلام و مسیحیت میگن مهم نیست قبلا چه گناهی و جنایت هایی کردی ، شما به محض اینکه به دین ما بیایی بخشیده میشی و وارد بهشت میشی ، حالا شما بگید این حرف عادلانه و منطقیه؟
سوره انفال – آیه ۳۸ سوره زمر – آیه ۵۳ سوره اعراف – آیه ۱۵۳
۶۵۰-محمد بارِ اول چجوری جبرئیل رو شناخت؟ به چه دلیلی باور کرد که واقعا فرستاده خداست؟ چرا ازش مدرک نخواست؟ چرا فکر نکرد توهم باشه؟
۶۵۱-چرا ابراهیم تا معجزه ندید حرفای خدا رو باور نکرد ولی محمد چشم بسته ایمان آورد؟ سوره بقره – آیه ۲۶۰
۶۵۲-ابراهیم با اینکه پیامبر بود تا از خدا معجزه ندید حرفاشو باور نکرد ، چطور انتظار دارید مردم عادی بدون دیدنِ معجزه وجود خدا رو باور کنند؟ سوره بقره – آیه ۲۶۰
۶۵۳-اعراب قبل از اسلام به الله ایمان داشتن وگرنه چجوری میشه نام پدر محمد ، عبدالله باشه؟

قرارِ این سوالها شما رو عصبانی کنه ، پس اگه شما رو فقط میخندونه ، یا سوال رو نمی فهمید ، یا آدم بی تفاوتی هستید ، یا من کارمو خوب بلد نیستم.

۶۵۴-اگه شیعه و سُنی هر دو مسلمونند ، پس دیگه چه فرقی داره شیعه باشی یا سُنی؟
۶۵۵-اگه شیعه و سُنی هر دو میتونند وارد بهشت بشند ، پس دیگه این همه بحث و مناظره واسه چیه؟ مگه هدف رفتن به بهشت نیست؟
۶۵۶-اگه از شیعه و سُنی فقط یکی شون مسلمونند ، و فقط یکی شون میرند بهشت ، پس چرا با حقه بازی و شیادی دم از جهان اسلام میزنید؟
۶۵۷-اگه خدا نبود شیطان نبود ، اگه خدا نبود جهنم نبود ، اگه خدا نبود جهان نبود ، حالا به نظرت باعث درد و رنج بشر کیه؟
۶۵۸-خود قرآن میگه پیامبر هم گناه می کرده شما روی چه حسابی می گید ائمه معصوم بودن؟ سوره غافر – آیه ۵۵ سوره فتح – آیه ۲ سوره محمد – آیه ۱۹ سوره توبه – آیه ۴۳
۶۵۹-اگه زنها قبل از اسلام بی ارزش بودند، پس چجوری خدیجه رییس محمد بود؟
۶۶۰-چرا محمد ازدواج با زنهاشو حرام کرد مگه زنهای بیوه نیاز به شوهر ندارند؟ سوره احزاب – آیه ۵۳
۶۶۱-مگه قرآن نگفته زنان پیامبر مادر مومنان هستند ، پس چرا شیعیان به مادرشون عایشه توهین میکنند؟ سوره احزاب – آیه ۶
۶۶۲-مگه قرآن نگفته زنان خبیث برای مردان خبیث ، پس اگه عایشه خبیث باشه محمد هم خبیث نمیشه؟ سوره نور – آیه ۲۶
۶۶۳-مگه قرآن نگفته مرد زناکار جز با زن زناکار و مشرک ازدواج نمیکند ، پس چجوری شیعیان به عایشه نسبت کفر و زنا میدن؟ سوره نور – آیه ۳
۶۶۴-میگن ازدواج های محمد یا سیاسی بوده یا واسه سرپرستی ، میپرسم پس چرا قرآن گفته دنبال زنانی بوده که زیبایی شون شگفت زدش میکرده؟ سوره احزاب – آیه ۵۲
۶۶۵-میگن ازدواج های محمد سیاسی بوده ، میگم پس قبول میکنید ازدواج محمد ۲۵ ساله با خدیجه ۴۰ ساله ثروتمند هم فقط جنبه سیاسی و مالی داشته؟
۶۶۶-شیعه میگه ازدواج محمد با عایشه دختر ابوبکر ، حفصه دختر عمر و رمله خواهر معاویه همه سیاسی بوده ، میگم این چه سیاستی بود که به ضدّ خودش بدل شد ، چون حکومت که به همینا رسید آخرش؟
۶۶۷-اگه ۱۴۰۰ سال پیش در زمان حمله اعراب مسلمون به ایران بودید ، از ایران دفاع می کردید یا از مسلمونا حمایت می کردید؟
۶۶۸-مگه پوست زنها ظریف تر نیست پس چرا جای مهر روی پیشونی زنها نمی مونه مثل مردها؟
۶۶۹-چرا زن اگه تو خونه تنها هم باشه باید موقع نماز حجاب داشته باشه؟
۶۷۰-چرا طلاق واسه زن ننگِ ولی واسه مرد نه؟
۶۷۱-چرا مسلمونا معتقدند زن باید بی غیرت باشه؟ سوره نساء – آیه ۳
۶۷۲-میگن کجای قرآن گفته زن باید بی غیرت باشه؟ میگم وقتی قرآن اجازه داده مرد نامحدود زن بگیره جز اینه که دستور داده زن بی غیرت باشه؟ سوره نساء – آیه ۳
۶۷۳-حقه بازا ، کجای قرآن گفته ۴ تا زن بیشتر نمیتونی بگیری؟
۶۷۴-قرآن نگفته ۴ تا زن بیشتر نمیتونی بگیری ، بلکه گفته همزمان ۴ تا بیشتر نمیشه گرفت ، مثلا میتونی یکی شو نگه داری و هر ماه ۳ تاشو طلاق بدی و ۳ تای جدید بگیری و نامحدود اینو تکراری کنی ، چرا دروغ میگید به ملت؟ سوره نساء – آیه ۳
۶۷۵-وقتی میگی قرآن گفته ۴ تا زن بیشتر نمیشه گرفت یعنی زن صیغه ای رو زن حساب نمیکنی؟
۶۷۶-واسه اعراب فرزند خوانده از لحاظ محرمیت و ارث مثل فرزند واقعی بود محمد به خاطر اینکه بتونه زن پسر خوانده ش رو بگیره این رسم رو با آوردن چنتا آیه از بین برد ، حالا شما قضاوت کنید کی جاهل و بی اخلاق بوده اعراب یا محمد؟ سوره احزاب – آیه ۴ و ۳۷
۶۷۷-ممنوعیت ازدواج با زنِ پسر خوانده چه مشکلی داشت که محمد با ازدواج با عروسش حلالش کرد؟ سوره احزاب – آیه ۳۷
۶۷۸-چرا کسی که به جرم تجاوز به بچه های ۷ ساله و کشتن شون محکوم به مرگ قبل از اعدام واسش مراسم مذهبی اجرا میکنند؟ آیا هنوز باور دارید که شاید بخشیده شد ، یا معتقدید حتما بخشیده میشه؟
۶۷۹-چرا قبل از اجرای حکم اعدام معاینه پزشکی انجام میدن و چرا اگه محکوم بیمار باشه اعدام به تعویق میفته؟ شبیه آب دادن به گوسفند قبل از سر بریدن نیست؟
۶۸۰-قرآن میگه ازدواج با دختر عمو حلاله ولی علم ژنتیک میگه غلطه ، به نظر شما کدوم درست میگن؟ سوره احزاب – آیه ۵۰
۶۸۱-آیا کسی میتونه حلال خدا رو حروم کنه؟ مثلا طرف طبق آیه قرآن معتقده ازدواج با دختر عمو ، دختر عمه ، دختر خاله ، دختر دایی حلاله ، آیا پزشک یا خانواده اجازه دارند به دلیل جواب آزمایش ژنتیک حلال خدا رو حروم کنند؟ سوره احزاب – آیه ۵۰
۶۸۲-قرآن گفته جلوی برده ها حجاب لازم نیست ، میخوام بدونم آیا فاطمه زهرا جلوی برده هاش لخت میگشته؟ سوره نور – آیه ۳۱ سوره احراب – آیه ۵۵
۶۸۳-محمد ۵ سال قبل از مردن آیه حجاب رو آورد، حالا سوال پیش میاد آیا توی اون ۱۸ سال گذشته فاطمه و بقیه زنای مسلمون لخت میومدن بیرون؟ سوره نور – آیه ۳۱ نزول ۵ هجرت
۶۸۴-محمد دو سال قبل از مرگش سکس با محارم رو حروم کرد ، حالا سوال پیش میاد ، آیا توی اون مدت ۲۱ سال مسلمونا با محارمشون سکس میکردن؟ و اگه آره آیا بچه هاشونو حروم زاده خطاب میکنید؟
سوره نساء – آیه ۲۳ نزول۸ هجرت
۶۸۵-قبل اینکه قرآن بگه مست سر نماز نیایید یعنی مسلمونا به مدت ۲۱ سال مست هم نماز میخوندند؟ سوره نساء – آیه ۴۳ نزول ۸ هجرت
۶۸۶-قبل اینکه قرآن بگه جُنب سر نماز نیایید یعنی مسلمونا به مدت ۲۱ سال جنب هم نماز میخوندند؟ سوره نساء – آیه ۴۳ نزول۸هجرت
۶۸۷-میگن ” بیرون گود نشسته میگه لنگش کن ” خب مگه همه مربی ها همین کارو نمیکنند؟
۶۸۸-میگن ” یه دست صدا نداره ” میگم مگه بشکن زدن صدا نداره؟
۶۸۹-میگن ” خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو ” میگم اگه تو جمع آدم بدا بودی چی؟
۶۹۰-طبق قوانین کشور اگر یک مسلمان ایرانی یک کافر را بکشد قصاص نمی شود ، می پرسم اگر یک مسلمان عربستانی یک کافرِ ایرانی را بکشد چی؟
ماده 310 قانون مجازات اسلامی

۶۹۱-اگر کافری کافر دیگری را بکشد و پیش از اجرای قصاص ، مسلمان شود قصاص نمیشود ، حالا به نظر شما حکم از این جاهلانه تر پیدا میشه؟ ماده 310 قانون مجازات اسلامی
۶۹۲-قرآن گفته روز قیامت خدا با کافران سخن نمیگوید ، می پرسم مگه قرارِ با مسلمونا سخن بگه؟ سوره آل عمران – آیه ۷۷
۶۹۳-هی میگن تمدن اسلامی ، اگه اسلام میتونست تولید علم و فرهنگ کنه چرا یدونه دانشمند همانند ابن سینا ، رازی ، بیرونی ، خیام ، طوسی ، خوارزمی ، کاشانی توی عربستان که مرکز اسلام بود پرورش نداد؟ چرا توی آفریقا نتونست؟ چرا فقط ایران؟
۶۹۴-مسلمونا خودشونو جر میدن که ثابت کنن عایشه موقع ازدواج ۹ ساله نبوده و ۱۸ ساله بوده ولی مضحک اینه هنوز اجازه نمیدن ممنوعیت ازدواج زیر ۱۳ سال توی مجلس تصویب بشه ، کدومو باور کنیم دُم خروس رو یا کسشعرا تونو؟
۶۹۵-مگه علی از طرف الله و محمد برای خلافت انتخاب نشده بود پس چرا گفت خلافت از آب بینی بزی بی ارزش تره؟ حکم خدا این همه بی ارزشه؟
۶۹۶-چجوری میتونی ثابت کنی جهان نبوده و بعدا بوجود اومده؟
۶۹۷-چجوری میتونی ثابت کنی انسان از خاک آفریده شده؟
۶۹۸-چجوری میتونی ثابت کنی آدم و حوایی وجود داشتن؟
۶۹۹-چجوری میتونی ثابت کنی معجزه ای در گذشته اتفاق افتاده؟
۷۰۰-مگه قرآن نگفته “بین پیامبران فرقی نمیگذاریم” پس چرا مسلمونا تولد مسیح رو جشن نمیگیرند؟ سوره بقره – آیه ۱۳۶ و ۲۸۵ سوره آل عمران – آیه ۸۴
۷۰۱-اگه الان یه دختره مجرد مسلمون متدین که به حجب و حیا مشهوره بیاد قسم بخوره که خدا منو حامله کرده باور میکنید؟
۷۰۲-الان که تعداد کفار نسبت به زمان نوح خیلی بیشتر شده ، پس چرا خبری از طوفان نوح نیست بیاد بزنه همه رو نابود کنه؟
۷۰۳-میگن ” حتما مصلحت نبوده یا مصلحت نیست ” میپرسم از کجا میدونی مصلحت نبوده یا نیست؟
۷۰۴-اگه زنی موقع سکس با شوهرش به مردِ دیگه ای فکر کنه آیا خیانت محسوب میشه؟
۷۰۵-مسلمونا فکر میکنند از عالم و آدم برترند ، اگه اسم این نژاد پرستی نیست پس چیه؟
۷۰۶-به زنهای مسلمونی که به دختران بی حجاب گیر میدن ” کشور اسلامیه و حق ندارید بدون حجاب بیایید بیرون ” باید گفت : مگه حضرت علی نگفته بهتره زنها از خانه بیرون نیاند و هیچ مردی رو هم نبینند؟ پس چرا از خونه اومدی بیرون؟ نامه سی و یکم نهج البلاغه
۷۰۷-فقط یه دلیل منطقی بیارید که چرا نماز توی مسافرت شکسته میشه؟
۷۰۸-اگه تونستی یه دلیل منطقی بیاری که چرا از شهرت خارج بشی روزه ت باطل میشه؟
۷۰۹-اگه کشتی شما در حال غرق شدن باشه دعا میکنید یا به دنبال یه راه نجات میگردید؟
۷۱۰-اگه دین اجباری نیست ، پس چرا حکم خروج از دین ( ارتداد ) اعدامه؟
۷۱۱-مسلمونا قبل از انجام عقد دختر رو می برند پیش دکتر که باکرگی شو تایید کنه ولی سوال اینه چرا پسر رو نمی برند چک کنند؟ یا اگه دختری از پشت داده باشه چجوری میخوان چک کنند؟
۷۱۲-چرا انسان خشونت رو دوست داره؟
۷۱۳-اگه کسی از دیدن جنایت و تجاوز چه واقعی چه توی فیلمها لذت ببره آدم سالمیه؟
۷۱۴-زنهای پریودی که مراسم ختم اعضا خانواده شون باشه چیکار باید کنند ، وارد مسجد بشن یا نه؟
۷۱۵-زنهایی که وسط مراسم حج و طواف کعبه پریود میشن باید چیکار کنن؟
۷۱۶-اگه زنهای پریود نجسند پس چطور میتونند نماز میت بخونند؟ آیا نماز میت الکیه؟
۷۱۷-اگه محمد نگفته بود که سر نماز نگوزید ، یعنی سرِ نماز میگوزیدید؟ آخه چرا واسه هر چیزی باید مراجعه کنید به احادیث و قرآن ، مگه شما مسلمونا خودتون عقل و شعور ندارید؟
۷۱۸-آیا انسان خودش میتونه تشخیص بده چی درسته چی غلطه؟ اگه میتونه پس دیگه چه نیازی به خدا هست؟ اگه نمیتونه پس چجوری میتونه تشخیص بده ادعای وجود خدا درسته در حالی که معتقدید خدا از همه مسائل پیچیده تره؟
۷۱۹-فرشته ها مرد هستند یا زن؟ موجودی که به گفته قرآن بال داره ، مگه میشه نر و ماده نداشته باشه؟ سوره فاطر – آیه ۱
۷۲۰-چرا نمی تونیم فرشته های بالداری رو که قرآن میگه سمت چپ و راست ما نشستند ، ببینیم؟ سوره فاطر – آیه ۱ سوره رعد – آیه ۱۱ سوره ق – آیه ۱۷ و ۱۸

۷۲۱چه نیازی به فرشته ها هست؟
۷۲۲-خدا چه نیازی به فرشته ها داره؟ مگه خدا خودش از همه چی خبر نداره پس چرا واسه هر نفر دوتا فرشته مامور کرده اعمالش رو بنویسند؟ سوره ق – آیه ۱۷ سوره انفطار – آیه ۱۱
۷۲۳-مگه خدا خودش نمیتونه جانِ آدما رو بگیره که عزراییل رو میفرسته؟ سوره سجده – آیه ۱۱
۷۲۴-عزراییل چجوری میرسه در آنِ واحد جان هزاران نفری که همزمان میمیرند رو بگیره؟
۷۲۵-اگه عزراییل جانها رو میگیره پس دیگه علت پزشکی مرگ چی میشه این وسط؟
۷۲۶-آیا جان حیوانات رو هم عزراییل میگیره؟
۷۲۷-آیا آدمایی که هرگز به دنیا نیومدن ناراحتند؟ اصلا خبر دارند که به دنیا نیومدن و نخواهند اومد؟
۷۲۸-چرا ما به دنیا آمدیم ولی بعضیا هرگز به دنیا نیامدن و نخواهند آمد؟
۷۲۹-میگن ” مگه میشه آدم بمیره و همه چی تموم بشه؟ ” میگم شما در تمام طول تاریخ تا قبل از تولدتون غایب بودید ، مگه نشد؟ انسانهایی که هرگز به دنیا نیومدن و به دنیا نخواهند اومد چطور شد ولی این نمیشه؟
۷۳۰-چرا اگه یه زندانی قرآن یا بخشی از اون رو حفظ کنه عفو میگیره؟ حفظ قرآن چه ربطی به سر به راه شدن داره؟ آیا حفظ قرآن باعث میشه کسی موجه بشه ، خب مگه خودتون نمیگید ابن ملجم حافظ قرآن بود یا همین سعید طوسی که اصلا استاد قرآن بود؟ مگه نمیشه یکی واسه فرار از محکومیت الکی قرآن رو حفظ کنه؟
۷۳۱-چرا زنان محمد حق خروج از خانه رو نداشتند؟ و آیا نباید زنان مسلمان از زنان محمد الگو بگیرند و از خانه خارج نشوند؟ احزاب – آیه ۳۳
۷۳۲-پرده ی بکارت واسه چیه؟
۷۳۳-چرا خدا فقط به فکر بکارت واژن زن بوده و فکری واسه بکارت مقعد نکرده؟
۷۳۴-چرا بکارت زنها این همه واسه قرآن مهمه ولی کوچکترین حرفی در مورد بکری مردها نزده؟
سوره واقعه – آیه ۳۶ سوره تحریم – آیه ۵
۷۳۵-چرا مردها پرده بکارت ندارند؟ آیا اگه خدا واسش باکرگی مردها هم مهم بود نمیتونست واسه مردها هم یه جوری علامت بکارت تعبیه کنه؟
۷۳۶-بكارت حيواناتی مثل شامپانزه ، گاو ، سگ ، فیل ، خر ، اسب ، زنبور ، موش و گربه واسه چیه؟ مگه قراره این حیوانات زبان بسته هم پاکدامنی شون رو به شوهراشون ثابت کنند؟
۷۳۷-زمانهای قدیم که نمیدوستن پرده بکارت حلقوی چیه یا بعضی از زنان اصلا پرده ندارند ، باهاشون چیکار میکردن؟
۷۳۸-حرومزاده یعنی چی؟ یعنی چی که زن و مردی به خاطر نگفتن چند کلمه عربی نامفهوم قبل از سکس فرزندشون حرومزاده میشه؟
۷۳۹-آیا درسته کودکی که خارج از ازدواج به دنیا میاد و هیچ نقشی در به دنیا اومدن خود نداشته ، انگ حرومزادگی بخوره و مجازات بشه؟
۷۴۰-چرا حرومزاده ارث نمی بره؟ به فرض که گناهی هم اتفاق افتاده باشه چرا باید فرزند مجازات بشه به جای والدین؟
۷۴۱-فرزندی که از تجاوز به یک زنِ مسلمون بدنیا اومده حلال زاده است یا حرام زاده؟ و آیا باید از ارث محروم بشه؟
۷۴۲-چرا بعد از مسیح به مدت ۶۰۰ سال هیچ پیامبری نیامد؟ چرا زمین بدون حجت ماند؟
۷۴۳-چرا مسلمونا هیچ وقت از حضرت مسیح شفا نمی خواهند که به گفته قرآن مرده زنده میکرد ، کور شفا میداد و تازه زنده هم هست و اون بالا پیش خداست و هم روح خداست؟ سوره مائده – آیه ۱۱۰ سوره آل عمران – آیه ۴۹ و ۵۵ سوره نساء – آیه ۱۵۷ و ۱۵۸ و ۱۷۱
۷۴۴-چرا نمایش چهره ی پیامبر اسلام ، ائمه و امامزاده ها از صدا و سیما ممنوعه؟
۷۴۵-چرا چهره ی پیامبران اولوالعزمی مثل نوح ، ابراهیم ، موسی و عیسی رو میشه توی صدا و سیما نشون داد ولی محمد و ائمه رو و یا اون ابوالفضل هیچ کاره رو نمیشه نشون داد؟
۷۴۶-وظیفه مسلمونا نسبت به اعضای خانوادشون که بیخدا شدن و توی گروههای بیخدایی فعالیت میکنن چیه؟ آیا باید لوشون بدن؟
۷۴۷-چرا زن و مرد توی محل کار کنار همند ولی توی مساجد جدا هستن؟ مگه زنان مومنه محجبه نمازگزار تحریک کننده ترند؟ یا در شان مردها نیستند؟
۷۴۸-مگه قرآن نگفته بُکشید تا نماز بخونند ، پس چرا توی مدارس ، دانشگاهها ، ادارات و محله ها نماز رو اجباری نمیکنند؟ سوره توبه – آیه ۵
۷۴۹-چرا پیر زنها باید حجاب داشته باشند مگه موجب تحریک میشند؟ خود قرآن هم گفته حجاب واسشون واجب نیست پس شما چه مرگتونه؟ سوره نور – آیه ۶۰
۷۵۰-چرا فرزندی که کافره از پدر مسلمان ارث نمیبره؟ اگه این تبعیض و نژاد پرستی نیست پس چیه؟
ماده ۸۸۱ قانون مدنی
۷۵۱-چرا سکس با محارم بده؟
۷۵۲-سکس حیوانات با محارمشون خوبه یا بده؟ اگه بده چرا خدا چنین چیزی رو توی غریزه شون گذاشته؟ اگه خوبه چرا خوبه؟
۷۵۳-اگه همه آدمای روی کره زمین از بین برند و فقط یک خانواده باقی بمونند واسه بقای نسل باید چیکار کنند؟
۷۵۴-اگه سکس با محارم بده چرا پسران آدم و حوا با خواهرا شون ازدواج کردن؟ سوره نساء – آیه ۱
۷۵۵-چرا خدای شما با این که دانای مطلقِ نتونست یه تدبیری بیندیشه تا فرزندان آدم و حوا مجبور نشند واسه تداوم نسل با هم ازدواج کنند؟
۷۵۶-اگه شما خدا بودید چه تدبیری بکار میبردید تا فرزندان آدم و حوا مجبور نشند با هم ازدواج کنند؟
چه کسی بیشتر ایرانی ها رو بیخدا کرد؟
۷۵۷-چرا خدای شما دو تا آدم و حوا خلق نکرد تا بچه هاشون مجبور به سکس با محارم نشند؟
۷۵۸-آیا مسلمونی که ۲ تا زن داره می تونه همزمان با ۲ تا شون سکس کنه؟ اگه نه چرا نه؟
۷۵۹-چرا واژه استعمار و غارت به اسلام میرسه اسمشو میذارن فتوحات اسلامی؟
۷۶۰-آیا میتونید یک کتاب دیگه پیدا کنید که به اندازه قرآن دستور کشتار داده باشه؟
۷۶۱-اگه کسی قبل از رسیدن به سن تکلیف خودکشی کنه میره بهشت یا جهنم؟
۷۶۲-چرا خدا هیچ وقت از هیچ کس نپرسیده چی دوست داری؟ چرا همه کاراش دلبخواهیه؟
۷۶۳-دوتا چیز خوب تو یه دینی پیدا کردی دلیلی بر خوبیش نیست ، تو آشغال هم بگردی شاید چیز خوب گیرت بیاد ، هیتلر هم چند تایی صفت خیلی خوب داشت ، آیا دلیل میشه بگی هیتلر خوب بود؟
۷۶۴-میگن چرا هیچ وقت از سیاست نمیگی؟ میپرسم سیاسی تر از این بگم که خدایی وجود نداره چه برسه به اینکه امام زمانی باشه تا خامنه ای نایب اون باشه و بر ما ولایت داشته باشه؟
۷۶۵-چطور کودکان زیر ۱۵ سال میتونند ازدواج کنند ولی حتی به بالای ۱۵ سال هم نمیشه توی مدرسه آموزش سلامتی جنسی و جلوگیری از انتقال ایدز داد؟ ازدواجشون خوبه ولی آموزشش زشته؟
۷۶۶-اگه بهشت اونقدر خوبه که تو میگی پس چرا آرزوی مرگ نمیکنی؟
۷۶۷-اسکول ، چرا فکر میکنی مرگ یکی از دلایل وجود خداست؟
۷۶۸-چرا همه فکر می کنند به اندازه کافی عاقلند؟
۷۶۹-چرا ما ایرانی ها از همه دنیا بهتر و برتریم؟
۷۷۰-چرا ما ایرانی ها همه چیز دانیم؟
۷۷۱-چرا محاله یه ایرانی اشتباه کنه؟
۷۷۲-چرا ما ایرانی ها فرهنگ معذرت خواهی نداریم؟
۷۷۳-چرا تا سال ۷۱ توی تقویم ها مینوشتن وفات فاطمه زهرا ولی بعدش یهویی شد شهادت؟
به نظر من اگه خدا وجود داشته باشه هر کثافتکاریی رو میشه توجیه کرد.
۷۷۴-آیا تناقض از این بالاتر که زن توی ایران نمیتونه قاضی بشه ولی میتونه نماینده مجلس بشه و برای احکام قضایی و خوده قضات قانونگذاری کنه؟
۷۷۵-اگه شیعه از خودش مطمئنه و نمیترسه چرا با اهل سنت مناظره نمیذاره توی صدا و سیما تا همه ببینند حق با کیه؟
۷۷۶-اگه لواط بده پس چرا فقط مفعولها مورد شماتت قرار میگیرند و فاعلین سینه سپر میکنند؟
۷۷۷-اگه این ۱۲۴۰۰۰ پیامبر در کنار معجزاتی مثل دریا نصف کردن ، ماه نصف کردن ، مرده زنده کردن ، دل زلیخا رو بردن و غرق کردن کل کره زمین یه آسپرینی یا برقی یا ماشینی یا تلفنی یا … معجزه میکرد آیا به جایی بر میخورد؟
۷۷۸-اگه خدا همه چیز رو میدونه پس دیگه چرا قراره از اعضای بدن شهادت بگیره؟ سوره نور – آیه ۲۴
۷۷۹-در عصر حجر که هنوز لباسی وجود نداشت زنها چیکار میکردن؟ اصلا واسه خدا مهم بود که لخت مادر زاد میان بیرون؟
۷۸۰-به نظر شما چرا پادشاهان و ثروتمندان هم در طول تاریخ همیشه از دستگاه دین حمایت کرده اند؟
۷۸۱-کدوم ورزش رو مسلمونا اختراع کردند؟
۷۸۲-آیا میشه واسه نماز خوندن پول گرفت؟ اگه نه چرا آخوندا میگیرند؟
۷۸۳-اگه مداحا عاشق حسین اند پس چرا واسه مداحی پول میگیرند؟ چرا نرخ میذارند؟
۷۸۴-خدای شما جهان رو کِی ساخت؟
۷۸۵-چیشد که خدا تصمیم به ساخت جهان گرفت؟
۷۸۶-خدای شما جهان رو از چی ساخت؟
۷۸۷-آیا میشه از هیچ چیزی آفرید؟
۷۸۹-خدای شما جهان رو چجوری ساخت؟
۷۹۰-خدای شما جهان رو چند وقته ساخت؟
۷۹۱-چرا مرد میتونه حتی با شورت نماز بخونه ولی زن حتی بدون روسری هم نمیتونه؟
۷۹۲-چرا نحوه نماز خوندن زن و مرد متفاوته؟
۷۹۳-دلیل تراشیدن موی سر توی حج چیه و چرا واسه زنها واجب نیست؟
۷۹۴-چرا مسلمونا آزادند توی کشورهای غربی مسجد بسازند و ساختند ولی هیچ احدی حق ساختن کلیسا رو توی کشورهای اسلامی نداره؟
۷۹۵-محمد طی ده سال ۸۰ تا جنگ کرده ، یعنی هر ۴۵ روز یک جنگ ، این مسلمونا کی کار میکردند؟
۷۹۶-چجوری امکان داره مسلمونا بر سر تعداد جنگهای محمد اختلاف داشته باشند ولی همگی بر سر دفاعی بودن همه جنگها توافق داشته باشند؟
۷۹۷-چرا خود محمد قرآن رو جمع آوری نکرد؟
۷۹۸-چجوری میشه شیعه عثمان رو قبول نداشته باشه ولی قرآن عثمانی رو قبول داشته باشه؟
۷۹۹-میگن امکان نداره مسلمونا کتاب خونه های ایران رو آتش زده باشند ، میگم از مسلمونایی که همه روایت های مختلف قرآن های خودشون رو آتش زدن جز قرآن عثمانی ، آتش زدن کتاب های مخالفین چرا غیر ممکن باشه؟
۸۰۰-چجوری میشه شیعه عمر رو قبول نداشته باشه ولی از حمله عمر به ایران دفاع کنه؟
۸۰۱-چرا حتی یک آیه در مورد خلافت و جانشینی محمد توی قرآن نیومده؟
۸۰۲-وقتی خوده قرآن میگه ای بنی اسرائیل وارد فلسطین شوید که آن را سرزمین شما قرار داریم ، پس دیگه چرا مسلمونا مخالفت میکنند؟ سوره مائده – آیه ۲۱
۸۰۳-میگم چرا خدا این بچه های ناقص رو بوجود آورده ، میگن تقصیر والدین شونه ، میگم گناه اون بچه چیه که باید تاوان قصور والدینش رو بده؟
۸۰۴-اگه ناقص به دنیا اومدن بچه ها تقصیر والدینه که حروم خوردن یا زِنا کردن یا واسه عبرت دیگرانه ، پس دیگه چرا بچه حیوانات ناقص به دنیا میان؟
۸۰۵-چرا قرآن خوندن بر مسلمونا واجب نیست؟
۸۰۶-واسه مسلمون شدن چقدر سواد الزامیه؟
۸۰۷-آیا کسی که اصلا تا حالا قرآن رو نخونده و حتی سواد هم نداره میتونه مسلمون بشه؟
۸۰۸-یه بچه ۵ ساله چجوری میتونه مسلمون باشه؟
۸۰۹-چرا واسه مسلمون شدن نه نیازی به عقل هست نه سواد؟
۸۱۰-بچه های کفار که قبل از رسیدن به سن تکلیف می میرن ، میرن بهشت یا جهنم؟
۸۱۱-آدمایی که تا حالا اسم اسلام به گوششون نخورده ، میرن بهشت یا جهنم؟
۸۱۲-چجوری ادعا میکنید قرآن از آینده خبر داده ولی حتی نمیدونسته محمد کشته میشه یا میمیره؟ سوره آل عمران – آیه ۱۴۴
۸۱۲-چجوری ادعا میکنید قرآن از آینده خبر داده ولی حتی نمیدونسته محمد کشته میشه یا میمیره؟ سوره آل عمران – آیه ۱۴۴ سوره آل عمران – آیه ۱۴۴
وَ مَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ‌ قَدْ خَلَتْ‌ مِنْ‌ قَبْلِهِ‌ الرُّسُلُ‌ أَ فَإِنْ‌ مَاتَ‌ أَوْ قُتِلَ‌ انْقَلَبْتُمْ‌ عَلَى‌ أَعْقَابِکُمْ‌ وَ مَنْ‌ يَنْقَلِبْ‌ عَلَى‌ عَقِبَيْهِ‌ فَلَنْ‌يَضُرَّ اللَّهَ‌ شَيْئاً وَ سَيَجْزِي‌ اللَّهُ‌ الشَّاکِرِينَ‌
جز اين نيست كه محمد پيامبرى است كه پيش از او پيامبرانى ديگر بوده‌اند. آيا اگر بميرد يا كشته شود، شما به آيين پيشين خود باز مى‌گرديد؟ هر كس كه بازگردد هيچ زيانى به خدا نخواهد رسانيد. خدا سپاسگزاران را پاداش خواهد داد.

۸۱۳-چرا قرآن نمیگه قبل از سکس باید حمام رفت؟ چرا فقط به فکر بعدشه؟ قبل سکس مهمتر نیست؟
سوره نساء – آیه ۴۳ سوره مائده – آیه ۶

۸۱۴-تا حالا کسی دیده ماده بوجود بیاد یا از بین بره؟
۸۱۵-چنتا مسیحی بیان بگن حضرت عیسی ما رو شفا داده حاضرید مسیحی بشید؟ یکی ، ده تا ، صدتا؟
۸۱۶-اگه یه بچه ۲ ساله تورات یا انجیل بخونه باور میکنید که این دو کتاب معجزه اند؟
۸۱۷-اگه میتونید فقط یک آیه مثل انجیل بیارید.
۸۱۸-اگه محمد نگفته بود ” النظافة من الایمان ” مسلمونا چیکار میکردن؟
۸۱۹-آیا زنی که بُرقَع میزنه از زنی که فقط چادر داره مومن تره؟
۸۲۰-آیا زنی که به خواست شوهرش فقط خونه داری میکنه از زنی که میره سره کار مومن تره؟
۸۲۱-چرا صدای زنها موقع نماز نباید شنیده بشه؟ آیا صدای نماز زن هم تحریک کننده ست؟
۸۲۲-چرا باید از زنان پریود دوری کرد؟ سوره بقره – آیه ۲۲۲
۸۲۳-چرا سکس با زنه پریود حرومه؟ سوره بقره – آیه ۲۲۲
۸۲۴-چرا فاطمه زهرا به امامت نرسید؟
۸۲۵-چرا در خاندان محمد و علی حتی یک زن هم پیدا نشد که لیاقت امامت رو داشته باشه؟
۸۲۶-چرا به فاطمه زهرا و عایشه با اون همه فضائل هرگز هیچ نقشی در اداره حکومت داده نشد؟

تا اینجا ۱۶۰ آیه در مورد جنگ ، قتال ، جهاد و حرب رو جمع آوری کردم ولی شما هرگز یک آیه توی قرآن نخواهید یافت که کلمه عشق توش باشه.

۸۲۷-چرا در طول تاریخ اسلام هیچ زنی به حکومت نرسید و حتی نزدیکش هم نشد؟
۸۲۸-اگه میشد که عمر جاودان کنی بازم دلت میخواست بمیری که بری بهشت؟
۸۲۹-کدوم یکی در دینداری شما نقش بیشتری داشت یا دارد؟
۸۳۰-چرا نحوه نماز خوندن توی قرآن نیومده؟
۸۳۱-چرا نحوه وضو گرفتن توی قرآن اومده ولی نحوه نماز خوندن نیومده؟ سوره مائده – آیه ۶
۸۳۲-چرا تعداد شلاق زدن در قرآن اومده ولی تعداد رکعت های نماز نیومده؟ سوره نور – آیه ۲ و ۴
۸۳۳-چرا نحوه پوشش زن توی قرآن اومده ولی نحوه نماز خوندن نیومده؟ سوره نور – آیه ۳۱
۸۳۴-چرا نحوه تقسیم ارث با جزئیات توی قرآن اومده ولی نحوه نماز خوندن حتی کلیاتش هم نیومده؟ سوره نساء – آیه ۸ و ۱۱ و ۱۲ و ۱۷۶
۸۳۵-چرا تعداد روزهای عِدّه نگهداشتن زنان و جزئیات عِدّه توی قرآن اومده ولی تعداد رکعت های نماز و حتی کلیات نحوه نماز خوندن هم نیومده؟ سوره بقره – آیه ۲۲۸ و ۲۳۴ و ۲۳۵ سوره احزاب – آیه ۴۹ سوره طلاق – آیه ۱ و ۴
۸۳۶-چرا تعداد سالهای شیر دادن به بچه توی قرآن اومده ولی تعداد اصول دین نیومده؟ سوره بقره – آیه ۲۳۳
۸۳۷-آیا واسه سکس چت هم باید صیغه خوند؟
۸۳۸-یعنی چی که انسان را از زمین رویانیدیم؟ سوره نوح – آیه ۱۷
۸۳۹-آیا بهشتی ها از سوزانده شدن جهنمی ها تا ابد لذت خواهند برد؟ خوده خدا چطور؟
۸۴۰-اگه یکی از اعضای خونواده شما بهشتی ها توی جهنم باشه باز هم از عذاب کشیدن جهنمی ها لذت خواهید برد؟
۸۴۱-وقتی میگی ازدواج های محمد سیاسی بوده یعنی قبول داری که از زنان بعنوان یک کالا واسه معامله و پیش برد اهدافش استفاده میکرده؟
۸۴۲-چرا زن باید مطیع مرد باشه مگه رباته؟ سوره نساء – آیه ۳۴ سوره تحریم – آیه ۵
۸۴۳-چرا مردان از زنان برترند؟ سوره بقره آیه ۲۲۸ سوره نساء – آیه ۳۲ و ۳۴
۸۴۴-وقتی میگی مردان عاقل ترند یعنی تا حالا یک زن هم ندیدی که از مردی عاقل تر باشه؟
۸۴۵-چرا در اسلام واسه سکس زن و شوهر به رضایت زن نیازی نیست؟ سوره بقره – ۲۲۳
۸۴۶-اگه زنی تمایل به سکس نداشته باشه شوهرش باید چیکار کنه؟
۸۴۷-چرا زنی رو که میخوای طلاق بدی تا ۳ ماه حق بیرون رفتن از خونه رو نداره؟ سوره طلاق – آیه ۱
۸۴۸-دروغگو ، کجای قرآن گفته رعایت عدالت شرط لازم و واجبه واسه چند همسری مردان؟
۸۴۹-اگه نمیشه بین زنان به عدالت رفتار کرد پس چرا قرآن مجوز چند همسری به مردان داده؟ سوره نساء – آیه ۳ و ۱۲۹

مرد مسلمان : اگر زنی سرکشی کرد چه کنیم؟
محمد : او را بزنید سوره نساء – آیه ۳۴
زن مسلمان : اگر مردی سرکشی کرد چه کنیم؟
محمد: سازش کنید سوره نساء – آیه ۱۲۸

۸۵۰-چرا مومن نباید شک کند؟ اگر شک نکند پس چگونه فکر کند؟ سوره بقره – آیه ۱۴۷ سوره انعام – آیه ۱۱۴ سوره یونس – آیه ۹۴ سوره غافر – آیه ۳۴ سوره حجرات – آیه ۱۵ سوره ق – آیه ۲۵
۸۵۱-آیا به چشم زخم باور داری و معتقدی علمیه؟ سوره قلم – آیه ۵۱
۸۵۲-عشق به خدا اختیاریه یا اجباری؟
۸۵۳-اگه عشق به خدا اختیاریه پس دیگه جهنم چرا؟ و چرا حکم مرتد اعدامه؟

قرآن فراموش کرده شیطان و دو فرشته چپ و راست همه جا حضور دارند.
سوره مجادله – ایه ٧
أَ لَمْ‌ تَرَ أَنَ‌ اللَّهَ‌ يَعْلَمُ‌ مَا فِي‌ السَّمَاوَاتِ‌ وَ مَا فِي‌ الْأَرْضِ‌ مَا يَکُونُ‌ مِنْ‌ نَجْوَى‌ ثَلاَثَةٍ إِلاَّ هُوَ رَابِعُهُمْ‌ وَ لاَ خَمْسَةٍ إِلاَّ هُوَ سَادِسُهُمْ‌ وَ لاَ أَدْنَى‌ مِنْ‌ ذٰلِکَ‌ وَ لاَ أَکْثَرَ إِلاَّ هُوَ مَعَهُمْ‌ أَيْنَ‌ مَا کَانُوا ثُمَ‌ يُنَبِّئُهُمْ‌ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ‌ الْقِيَامَةِ إِنَ‌ اللَّهَ‌ بِکُلِ‌ شَيْ‌ءٍ عَلِيمٌ‌
آيا ندانسته‌اى كه خدا آنچه را كه در آسمانها و آنچه را كه در زمين است مى‌داند؟ هيچ گفتگوى محرمانه‌اى ميان سه تن نيست مگر اينكه او چهارمين آنهاست، و نه ميان پنج تن مگر اينكه او ششمين آنهاست، و نه كمتر از اين [عدد] و نه بيشتر، مگر اينكه هر كجا باشند او با آنهاست. آنگاه روز قيامت آنان را به آنچه كرده‌اند آگاه خواهد گردانيد، زيرا خدا به هر چيزى داناست.
#اشکال_آیه
این آیه میگه
۳ نفر + خدا = ۴ نفر : نه کمتر نه بیشتر
۵ نفر + خدا = ۶ نفر : نه کمتر نه بیشتر
محاسبه درست بر اساس باور خودشون اینه
۳ نفر + خدا + شیطان + فرشته راست + فرشته چپ = ۷ نفر
۵ نفر + خدا + شیطان + فرشته راست + فرشته چپ = ۹ نفر

۸۵۴-شیطان همه جا هست یا نه؟
۸۵۵-چرا نمیشه شیطان رو دید اون که دیگه مادیه؟ سوره اعراف – آیه ۱۲
۸۵۶-چرا عربستان سعودی اجازه نمیده حجاج سر قبر محمد پول بریزند مثل مشهد؟
۸۵۷-چرا روی کلمه شیطان ، کفار و مشرکین هم در قرآن نمیشه بدون وضو دست گذاشت؟
۸۵۸-در اسلام زن چند بار میتونه ازدواج کنه؟
۸۵۹-آیا من با این همه کفر گویی میتونم توبه کنم و دوباره مسلمون بشم؟
۸۶۰-چرا مسلمونی که کافر بشه دیگه هرگز نمیتونه توبه کنه و مسلمون بشه؟ سوره آل عمران- آیه ۹۰
۸۶۱-چرا محمد وصیت نکرد ولی دستور داد بکنید؟ سوره مائده – آیه ۱۰۶
۸۶۲-چرا دروغ گفتن به غیره مسلمان ثوابه؟ سوره انبیاء – آیه ۶۳ سوره صافات – آیه ۸۹ سوره آل عمران – آیه ۲۸
۸۶۲-چرا دروغ گفتن به غیره مسلمان ثوابه؟ سوره انبیاء – آیه ۶۳ سوره صافات – آیه ۸۹ سوره آل عمران – آیه ۲۸
توضیح : ابراهیم دوبار دروغ گفت ، دفعه اول به دروغ گفت من مریضم ، دفعه دوم گفت بت بزرگ بقیه بت ها را شکسته و توی آیه بعدی هم که میگه بنا بر مصلحت میتونید به غیره مسلمون ها دروغ بگید.

۸۶۳-پشم ، ۳ بار توی قرآن اومده ولی چرا اسم ائمه ، موضوع خلافت و خیلی چیزای مهمتر نیومده؟ سوره نحل – آیه ۸۰ سوره معارج – آیه ۹ سوره قارعه – آیه ۵
۸۶۴-دروغگو ، کجای قرآن گفته محمد آخرین رسوله؟
۸۶۴-دروغگو ، کجای قرآن گفته محمد آخرین رسوله؟ #بهائیت
۸۶۵-چرا سیادت از مادر منتقل نمیشه؟
۸۶۶-چرا بعضی آیات قرآن باطل شدن؟ سوره بقره – آیه ۱۰۶ سوره نحل – آیه ۱۰۱
۸۶۷-مگه خدا از اول نمیدونست چی خوبه چی بده که بعدا مجبور نشه بعضی آیات قرآن رو باطل کنه؟ سوره بقره – آیه ۱۰۶ سوره نحل – آیه ۱۰۱
۸۶۸-اون دسته از آیات قرآن که باطل شدن خوب بودن یا بد؟ اگه خوب بودن چرا باطل شدن؟ اگه بد بودن چرا مدتی مردم رو به کار بد وادار کرد؟ سوره بقره – آیه ۱۰۶ سوره نحل – آیه ۱۰۱

بعضی از آیات قرآن که باطل شدن
سوره مجادله – آیه ۱۲
سوره انفال- آیه ۶۵
سوره نساء – آیه ۱۵ ، ۱۶
سوره انفال- آیه ۷۲
سوره بقره – آیه ۱۰۹

۸۶۹-چرا شراب به مرور زمان حروم شد؟ چرا همون اول حروم نشد؟
سوره النحل – آیه ۶۷ : خوبه
سوره نساء – آیه ۴۳ : مست سر نماز نیایید
سوره بقره – آیه ۲۱۹ : هم خوبی داره هم بدی
سوره مائده – آیه ۹۰ : شیطانیه

۸۷۰-چرا روزه به مرور زمان آسون تر شد؟
سوره بقره – آیه ۱۸۴، ۱۸۵ ، ۱۸۷
۸۷۱-میگن قرآن کم کم شراب رو حروم کرد تا مردم آماده بشن ولی میپرسم چرا سره احکام روزه بر عکس عمل کرد ، اولش خیلی سخت و وحشتناک بود بعد دید شدنی نیست آسونش کرد؟
۸۷۲-پیامبران قبلی شراب رو حروم کرده بودن یا نه؟ اگه نه چرا نه؟ اگه حروم کرده بودن ، پس چرا محمد همون راه رو ادامه نداد و از همون اول طبق احکام ادیان گذشته حروم نکرد؟
۸۷۳-چرای بلند کردن سبیل بد و شیطانی ست ولی بلند کردن ریش ثواب هم داره؟
۸۷۴-چرا در زمان حج نباید با همسرت نزدیکی کنی؟ آیا عشق به همسر مانع عبادت میشه؟ سوره بقره – آیه ۱۹۷
۸۷۵-منظور از یارِ غار کیست؟ سوره توبه – آیه ۴۰
۸۷۶-آیا همه چیز نر و ماده داره؟ سوره ذاریات – آیه ۴۹ سوره یس – آیه ۳۶
۸۷۷-چجوری امکان داره محمد فرستاده خدا باشه در حالی که به اعتراف قرآن آدم فراموشکاری بوده؟
سوره انعام – آیه ۶۸ سوره کهف – آیه ۲۴ سوره اعلی – آیه ۶
۸۷۸-چرا هرگز کسی سر قبره محمد شفا نگرفته؟
۸۷۹-چرا تا حالا کسی از کعبه شفا نگرفته؟
۸۸۰-چرا توی مدارس دخترونه حجاب اجباریه ، این که برخلافه نص صریح قرآنه که میگه حجاب جلوی زنها لازم نیست؟ شما بهتر میدونید یا قرآن؟ سوره احزاب – آیه ۵۵ سوره نور – آیه ۳۱
۸۸۱-دروغگو ، کجا قرآن گفته حجاب برای غیرِ مسلمان هم هست؟
۸۸۲-حقه بازا ، کجا قرآن گفته حجاب واجب و اجباریه؟

دستوراتی از قرآن که واجبه ولی اجباری نیست.
نماز : واجبه ولی اجباری نیست ۷۵ آیه
روزه : واجبه ولی اجباری نیست ۷ آیه
حج : واجبه ولی اجباری نیست ۳۱ آیه
جهاد : واجبه ولی اجباری نیست ۱۳۳ آیه حدود
زکات : واجبه ولی اجباری نیست ۳۲ آیه

دستوراتی از قرآن که نه واجبه نه اجباری.
قرآن خوندن : نه واجبه نه اجباریه ۲ آیه
صدقه دادن : نه واجبه نه اجباریه ۱۰ آیه
نذر : نه واجبه نه اجباریه ۵ آیه
انفاق : نه واجبه نه اجباریه ۳۵ آیه
کتک زدن زنان : نه واجبه نه اجباریه ۲ آیه
تعدد زوجات : نه واجبه نه اجباریه ۲ آیه
وصیت کردن : نه واجبه نه اجباریه ۴ آیه
برده گرفتن : نه واجبه نه اجباریه ۱۸ آیه
قصاص : نه واجبه نه اجباریه ۸ آیه
طلاق : نه واجبه نه اجباریه ۱۳ آیه
ازدواج : نه واجبه نه اجباریه ۱۶ آیه
ازدواج دختر عمو پسرعمو : نه واجبه نه اجباریه ۱ آیه
ازدواج با زنان کافر شوهردار : نه واجبه نه اجباریه ۱ آیه
ازدواج با همسر پسر خوانده : نه واجبه نه اجباریه ۱ آیه

دستوراتی از قرآن که تعطیل شده
قطع کردن انگشتان
دست بریدن
دست و پا بریدن
چشم درآوردن
بینی بریدن
گوش بریدن
برده گرفتن
کنیز گرفتن
جزیه گرفتن
نماز جمعه شیعه
ازدواج با دختر زیر ۹ سال

۸۸۳-میخوام بدونم واجب بودن و اجباری بودن حجاب و بدتر از همه مجازات بی حجاب رو از کجاتون در آوردید ، یعنی حجاب از همه این مواردی که در بالا آوردم مهمتره واسه حکومت اسلامی؟
۸۸۴-چرا زنی که شوهرش خارجی باشه فرزندش ایرانی محسوب نمیشه؟
۸۸۵-چرا از مسلمونا فقط اسم زید تو قرآن اومده؟ چرا اسمی از ابوبکر ، عمر ، عثمان ، علی ، عایشه ، فاطمه یا هیچ یک از بزرگان اسلام نیست؟ سوره احزاب – آیه ۳۷
۸۸۶-چرا حتی یک آیه در مورد کارکردن در قرآن نیست؟
۸۸۶-چرا حتی یک آیه در مورد کارکردن در قرآن نیست؟ #دزدان_مدینه
۸۸۷-با چه منطقی خودکشی رو شیطانی میدونی ولی آدمکشی ، گردن زدن ، دست و پا بریدن ، چشم درآوردن ، انتحاری ، سنگسار ، اعدام ، شلاق زدن ، کتک زدن زنها و برده گرفتن رو خدایی میدونی؟
۸۸۷-با چه منطقی خودکشی رو شیطانی میدونی ولی آدمکشی ، گردن زدن ، دست و پا بریدن ، چشم درآوردن، انتحاری ، سنگسار ، اعدام ، شلاق
۸۸۸-چرا خدای شما بعضی ها رو عمدی عقیم میکنه؟ سوره شوری – آیه ۵۰
۸۸۹-کجای قرآن گفته نماز رو باید عربی خوند؟
۸۹۰-بیسوادا ، کجا قرآن گفته انسان روح داره؟
۸۹۱-خوده قرآن میگه کسی از روح چیزی نمیدونه ، پس چجوری یه عده روح شناس شدند یا روح احضار میکنند یا اصلا در موردش وراجی میکنند؟ سوره اسراء – آیه ۸۵
۸۹۲-فرق انسان با شیطان چیه؟
۸۹۳-فرق انسان با جن چیه؟
۸۹۴-مدعیان ، یدونه از پیامبران جن ها رو نام ببرید؟ سوره انعام – آیه ۱۳۰
۸۹۵-منظور از امانتی که آسمانها ، زمین و کوهها نپذیرفتن و فقط انسانِ نادان قبول کرد چیه؟ سوره احزاب – آیه ۷۲
۸۹۶-آیا آسمون ، زمین و کوه عقل و اختیار دارند؟ اگه عقل ندارند پس چجوری قرآن میگه ترسیدن و بار امانت رو برنداشتند؟ اگه عقل ندارند چجوری فهمیدن موضوع ترسناکیه؟ اگه اختیار ندارند پس چجوری تونستن امانت رو قبول نکنند؟ اگه عقل و اختیار دارند پس دیگه چه فرقی با آدم دارند؟ سوره احزاب – آیه ۷۲

۸۹۷-فرق ابلیس با شیطان چیه؟
۸۹۸-بالاخره ابلیس فرشته ست یا جن؟
سوره بقره – آیه ۳۴ : ابلیس فرشته است
سوره اعراف – آیه ۱۱ : ابلیس فرشته
سوره حجر – آیه ۳۰ ، ۳۱ : ابلیس فرشته
سوره اسراء – آیه ۶۱ : ابلیس فرشته
سوره طه – آیه ۱۱۶ : ابلیس فرشته
سوره ص – آیه ۷۳ ، ۷۴: ابلیس فرشته
سوره کهف – آیه ۵۰ : ابلیس جن است

۸۹۹-فرق پیامبر با امام چیه؟
۹۰۰-عرش خدا و کرسی خدا یعنی چی؟
۹۰۰-عرش خدا و کرسی خدا یعنی چی؟ #تحدی
شیعه و سنی جمع بشید و سواد و شعورتون رو روی هم بذارید و عرش و کرسی رو برام تفسیر کنید.
۹۰۱-چرا محمد تصور میکرده خدا مثل پادشاهان روی تخت بزرگی نشسته که ۸ نفر دارن حملش میکنند؟

سوره نمل – آیه ۲۶ : صاحب عرش بزرگ
سوره هود – آیه ۷ : عرش روی آب است
سوره اسراء – آیه ۴۲ : راهی به سوی عرش
سوره غافر – آیه ۷ : حاملان عرش
سوره حاقه – آیه ۱۷ : ۸ نفر حامل عرش
سوره بقره – آیه ۲۵۵ : کرسی خدا
عرش و کرسی = تخت پادشاهی

۹۰۲-به فرض خدا باشه ، آیا حق داره مصلحتی دروغ بگه؟
۹۰۳-امکانش هست خدا مصلحتی دروغ گفته باشه؟
خدا هم دروغ میگه سوره انفال – آیه ۴۳
إِذْ يُرِيکَهُمُ‌ اللَّهُ‌ فِي‌ مَنَامِکَ‌ قَلِيلاً وَ لَوْ أَرَاکَهُمْ‌ کَثِيراً لَفَشِلْتُمْ‌ وَ لَتَنَازَعْتُمْ‌ فِي‌ الْأَمْرِ وَ لٰکِنَ‌ اللَّهَ‌ سَلَّمَ‌ إِنَّهُ‌ عَلِيمٌ‌ بِذَاتِ‌الصُّدُورِ

اى پيامبر ، ياد كن‌ آنگاه را كه خداوند آنان (سپاه دشمن‌) را در خوابت به تو اندك نشان داد ؛ و اگر ايشان را به تو بسيار نشان مى‌داد قطعاً سست مى‌شديد و حتماً در كار (جهاد) منازعه مى‌كرديد ، ولى خدا شما را به سلامت داشت ، چرا كه او به راز دلها داناست.

۹۰۴-اگه خدا یکبار دروغ مصلحتی گفته پس از کجا معلوم دروغهای دیگه ای نگفته باشه مثلا در مورد جهنم و عذاب که فقط آدم رو بترسونه؟ سوره انفال – آیه ۴۳
۹۰۵-خوابی که ابراهیم دید پسرش اسماعیل رو سر میبره راست بود یا دروغ؟
۹۰۶-اگه خواب ابراهیم در مورد بریدنه سره اسماعیل دروغ بود که وامصیبتا چون اساس وحی میره زیر سوال ، ولی اگه راست بود چرا اتفاق نیفتاد؟ سوره صافات – آیه ۱۰۲ ، ۱۰۷
۹۰۷-چرا تو قرآن حتی یک بار هم تاریخ وقوع وقایع نیومده ، نه تاریخ تولد محمد ، نه تاریخ بعثت ، نه تاریخ هجرت ، نه تاریخ جنگها ، نه تاریخ ابلاغ آیات قرآن و نه تاریخ جمع آوری خوده قرآن؟
۹۰۸-قرآن جا واسه ساق پای ملکه سبا داشت ولی جا واسه نام بانو فاطمه زهرا نداشت؟ سوره نمل – آیه ۴۴
۹۰۹-به اعتراف خوده قرآن چند هزار سال قبل از محمد کفار پادشاه زن داشتن ، حالا به نظرتون کفار جاهلند یا مسلمونا که هرگز حاکم زن نداشتن وحتی زنهای مسلمون حق رای نداشتن؟ سوره نمل – آیه ۲۳
۹۱۰-حدس بزنید از نظر قرآن زنان مکارترند یا شیطان؟
۹۱۱-زن ستیزی بالاتر از این دیدی که قرآن زنان رو مکارتر و حیله گرتر از شیطان میدونه؟
سوره یوسف – آیه ۲۸ : مکر زنان بزرگ است
سوره نساء – آیه ۷۶ : مکر شیطان ناچیز است

۹۱۲-چرا قرآن جوری حرف نزده که شبهه ای پیش نیاره و نیازی به تفسیر نداشته باشه؟
۹۱۳-چرا محمد خودش قرآن رو تفسیر نکرد تا این همه جنگ و اختلاف بر سر تفسیر قرآن پیش نیاد؟
۹۱۴-چرا ائمه قرآن رو تفسیر نکردند؟
۹۱۵-اگه معتقدی خود محمد یا ائمه قرآن رو تفسیر کردند ، پس کو؟
۹۱۶-بیسوادا ، کجا قرآن گفته خدا غیر مادیه؟
۹۱۷-چرا خدای محمد هم جسم داره و هم اکثر خصوصیاتش انسانی و مادیه؟
سوره ص – آیه ۷۵ : دوتا دست داره
سوره زمر – آیه ۶۷ : دست راست داره
سوره انسان – آیه ۹ : صورت داره
سوره حاقه – آیه ۱۷ : تخت پادشاهی داره
سوره حجر – آیه ۲۹ : روح داره
سوره نور – آیه ۳۵ : نوره
سوره بقره – آیه ۲۵۳ : حرف میزنه
سوره علق – آیه ۱۴ : میبینه
سوره مجادله – آیه ۱ : میشنوه
سوره آل عمران – آیه ۱۶۲ : خوشحال میشه
سوره طه – آیه‌ ۸۶ : خشمگین میشه
سوره بقره – آیه ۱۰۶ : حرفاشو عوض میکنه
سوره توبه – آیه ۷۹ : مسخره میکنه
سوره قلم – آیه ۱۳ : فحاشی میکنه
سوره عبس – آیه ١٧ : لعن و نفرین میکنه
سوره انفال – آیه ۳۰ : مکر میکنه
سوره مائده – آیه ۵۴ : دوست میدارد
سوره بقره – آیه ۹۸ : دشمن میدارد
سوره آل عمران – آیه ۴ : عذاب میده
سوره واقعه – آیه ۲۴ : پاداش میده
سوره زمر – آیه ۵۳ : می بخشه
سوره زخرف – آیه ۴۱ : انتقام میگیره
سوره ملک – آیه ۲ : امتحان میگیره
سوره بقره – آیه ۲۴۵ : قرض میخواد
سوره ق – آیه ۱۷ : دستیار داره
سوره ذاریات – آیه ۵۶ : هدف داره
سوره انفال – آیه ۱۷ : آدم میکشه
سوره انفال – آیه ۴۳ : دروغ میگه
سوره بقره – آیه ۱۲۵ : خونه داره
سوره حشر – آیه ۲۳ : متکبره
سوره قارعه – آیه ۶ ، ۸ : ترازو داره
سوره تین – آیه ۱ : زیاد قسم میخوره
سوره سجده – آیه ۵ : مدیریت میکنه
سوره زمر – آیه ۵۲ : کاراش دلبخواهیه
سوره سجده – آیه ۵ : جا و مکان داره
سوره بقره – آیه ۳۰ : جانشین داره
سوره توبه – آیه ۱۱۱ : خرید و فروش میکنه
سوره فجر – آیه ۲۲ : روز قیامت با فرشته ها توی یک صف میاد

۹۱۸-اونایی که میگن اشاره به دو دست خدا ، دست راست خدا ، صورت خدا ، روح خدا یا تخت خدا ، مجازی و سمبلیکه یا باید قبول کنند خلقت انسان از خاک ، قیامت ، بهشت و جهنم و شق القمر هم مجازی و سمبلیکه یا اینکه از خوده قرآن دلیل بیارن که کجا گفته کدوم مجازی و کدوم حقیقیه؟
دست خدا ، تخت خدا ، کرسی و صندلی خدا رو چجوری تفسیر میکنید؟

۹۱۹-از نظره قرآن خدا روحه یا روح داره؟
۹۲۰-حدس بزنید از نظره قرآن کدوم مهمتره؟
۹۲۱-دو میلیارد مسیحی میگن عیسی کشته شده و یک و نیم میلیارد مسلمون میگن کشته نشده ، حالا من چجوری تشخیص بدم کدوم درست میگن؟
۹۲۲-چگونه ممکن است فرزندی داشته باشد ، در حالی که او همسری نداشته؟ سوره انعام – آیه ۱۰۱
۹۲۳-چگونه مرا پسرى باشد با آنكه دست بشرى به من نرسيده؟ سوره مریم – آیه ۲۰
نمیدونم منظور منو گرفتید یا نه ، این دوتا سوال از من نیست ، هر دو سوال از خوده قرآنه ، فقط خواستم ببینید خود درگیری داره

۹۲۴-اگه بدون همسر نمیشه فرزند داشت پس چرا مریم داشت؟ اگه بدون همسر میشه فرزندی داشت پس چرا قرآن استدلال میکنه که چون خدا همسر نداره پس فرزندی نداره؟ سوره مریم – آیه ۲۰ سوره انعام – آیه ۱۰۱
چرا نمیشه خدا فرزند داشته باشه؟
محمد : چون همسر نداره سوره انعام – آیه ۱۰۱
خب مریم هم همسر نداشت ، چرا شد؟
محمد :این کافر را بکشید

۹۲۵-آیا قرآن گفته خدا دیدنی نیست؟
۹۲۶-کجا قرآن گفته خدا دیدنی نیست؟
۹۲۷-اگه خدا دیدنی نیست پس چرا موسی گفت :《خدایا خودت را به من نشان بده تا تو را ببینم》؟ پیامبر اولوالعزم نمیدونست خدا دیدنی نیست؟ چرا خدا نگفت من دیدنی نیستم؟ سوره اعراف – آیه ۱۴۳
۹۲۸-اگه خدا دیدنی نیست پس چرا قرآن میگه : 《روز قیامت خدا و فرشته ها صف به صف میان و مومنان شادان به خدا نگاه میکنند》؟ سوره فجر – آیه ۲۲ سوره قیامت – آیه ۲۲ ، ۲۳
۹۲۹-گناهه کودکان و نوزادن کفار روی زمین چه بود که همگی در طوفان نوح غرق شدند؟ سوره نوح – آیه ۲۵ ، ۲۶
۹۳۰-یعنی چی به زنبور عسل وحی کردیم؟ سوره نحل – آیه ۶۸ ، ۶۹
۹۳۱-قرآن جزو اصول دینه یا فروع دین؟
۹۳۱-چرا قرآن جزو اصول دین یا فروع دین نیست؟

۹۳۲-دین محمد تا ۴۰ سالگی چی بود؟
۹۳۳-چرا زندان بعنوان یک مجازات در قرآن نیست؟
۹۳۴-چرا دیه ضرب و جرح و حوادث در قرآن نیست؟
خوب تو قران برای مجازات از گردن زدن و دست قطع کردن استفاده کرده و زندان رو توصیه نکرده ، و حکومتای اسلامی زیاد طبق قران پیش نمیرن

۹۳۵-محمد نه به زندان اعتقاد داشته نه به دیه ضرب و جرح و حوادث ، پس با مجرمین چه میکرده ، علی الخصوص جرائم غیر عمدی؟
۹۳۶-اگه زندان و دیه جراحات لازمه پس چرا توی قرآن نیست و اگه لازم نیست پس چرا مسلمونا بر خلاف قرآنه محمد وارد اسلام کردند ، مگه محمد دین رو کامل نکرده بود؟
۹۳۷-کجا قرآن گفته همجنسگرایی حرومه؟
۹۳۸-اگه همجنسگرایی حرومه پس چرا قرآن مجازاتی براش تعیین نکرده؟
۹۳۹-چرا فکر میکنید فقط مردها همنجنسگرا دارند که هی قوم لوط رو مثال میزنید؟
۹۴۰-کجا قرآن گفته همجنسگرایی زنان حرومه؟
۹۴۱-کجا قرآن گفته خودارضایی حرومه؟
۹۴۲-اگه خودارضایی حرومه پس چرا قرآن مجازاتی براش تعیین نکرده ، نه دنیوی نه اخروی؟
۹۴۳-چرا کفار قوم لوط تونستن فرشته ها رو ببینند ولی مسلمونا نمیتونند؟ سوره هود – آیه ۷۷ تا ۸۱
۹۴۴-از کجا معلوم قرآن کلام شیطان نباشه؟ سوره تکویر – آیه ۲۵
۹۴۵-کجا قرآن گفته خودکشی حرومه؟
۹۴۶-چرا قرآن هیچ اسمی از مغز انسان نیاورده؟

کالبدشناسی بدن انسان در قرآن
سوره یونس – آیه ۹۲ : بدن
سوره یوسف – آیه ۴۱ : سر
سوره مائده – آیه ۶ : صورت
سوره علق – آیه ۱۶ : موی پیشانی
سوره نوح – آیه ۷ : گوش
سوره بلد – آیه ۸ : دو چشم
سوره مائده – آیه ۴۵ : بینی
سوره کهف – آیه ۵ : دهان
سوره بلد – آیه ۹ : زبان و دولب
سوره مائده – آیه ۴۵ : دندان
سوره یس – آیه ۸ : چانه
سوره طه – آیه ۹۴ : ریش
سوره انفال – آیه ۱۲ : گردن
سوره ق – آیه ۱۶ : رگ گردن
سوره واقعه – آیه ۸۳: حلقوم
سوره غافر – آیه ۱۸ : حنجره
سوره طه – آیه ۱۷ : دست راست
سوره حاقه – آیه ۲۵ : دست چپ
سوره قصص – آیه ۳۵ : بازو
سوره مائده – آیه ۶ : آرنج
سوره نوح – آیه ۷ : انگشتان
سوره انفال – آیه ۱۲ : سر انگشت
سوره شرح – آیه ۱ : سینه
سوره طارق – آیه ۷ : استخوان سینه
سوره طارق – آیه ۷ : ستون پشت
سوره نباء – آیه ۳۳ : پستان
سوره نحل – آیه ۷۸ : شکم
سوره آل عمران – آیه۶ : رحم (۶بار)
سوره اعراف – آیه ۲۰ : آلت تناسلی
سوره انبیا – آیه ۹۱ : فرج
سوره نور – آیه ۳۱ : عورت
سوره طلاق – آیه ۴ : خون پریودی
سوره واقعه – آیه ۳۶ : بکارت
سوره طارق – آیه ۶ : آب منی
سوره اعراف – آیه ۱۹۵ : پاها
سوره مائده – آیه ۳۳ : پای چپ
سوره نمل – آیه ۴۴ : ساق پا
سوره مائده – آیه ۶ : قوزک پا
سوره مومنون – آیه ۱۴ : گوشت
سوره قیامت – آیه ۳ : استخوان
سوره نساء – آیه ۵۶ : پوست
سوره بقره – آیه ۸۴ : خون
سوره مومنون – آیه ۱۴ : لخته خون
سوره حاقه – آیه ۴۶ : رگ قلب
سوره اعراف – آیه ۱۷۹ : قلب حدودا ۱۲۰بار
مغز کو؟

۹۴۷-چرا قرآن قلب رو مرکز تفکر میدونه؟
سوره اعراف – آیه ۱۷۹
سوره نساء – آیه ۶۳
سوره شعرا – آیه ۱۹۴
سوره ق – آیه ۳۷

۹۴۸-آیا فرشته ها بر حوا هم سجده کردند؟
۹۴۸-خدای شما حوا رو از چی ساخت؟
۹۴۹-چرا زن حتی در داستان ساختگی آفرینش هم اصالت و وجود مستقلی ندارد و از مرد ساخته شده؟
سوره نساء – آیه ۱
سوره انعام – آیه ۹۸
سوره اعراف – آیه ۱۸۹
سوره زمر – آیه ۶
سوره آل عمران – آیه ۵۹

۹۵۰-چرا خدا به فرشته ها فقط گفت به آدم سجده کنید و نگفت به آدم و همسرش سجده کنید؟ اگه از نظر خدا زن لیاقت نداشته که بهش سجده کنند چرا ابلیس باید مرد رو لایق بدونه که بهش سجده کنه؟
سوره بقره – آیه ۳۴
سوره اعراف – آیه ۱۱
سوره اسراء – آیه ۶۱
سوره کهف – آیه ۵۰
سوره طه – آیه ۱۱۶

۹۵۱-آیا مسیح با تلاش پیامبر شد؟ سوره نجم – آیه ۳۹
وَ أَنْ‌ لَيْسَ‌ لِلْإِنْسَانِ‌ إِلاَّ مَا سَعَى‌ برای انسان جز حاصل تلاش خودش نیست

۹۵۲-آیا مسیح با تحقیق ایمان آورد؟
۹۵۳-آیا مهدی با تلاش امام شد؟ سوره نجم – آیه ۳۹
برای انسان جز حاصل تلاش خودش نیست

۹۵۴-آیا امام زمان با تحقیق مسلمون شد؟
۹۵۵-کجا قرآن گفته روزه خواری جرمه؟
۹۵۶-اگه روزه خواری جرمه چرا قرآن براش مجازاتی تعیین نکرده؟
۹۵۷-کجا قرآن گفته سکس با حیوانات حرومه؟
۹۵۸-اگه سکس با حیوانات حرومه پس چرا مجازاتی براش تعیین نشده؟
۹۵۹-قرآن برای کدوم اعمال وعده عذاب جهنم داده؟
۹۵۹-فرق گناهه کبیره و صغیره چیه؟
۹۶۰-معیار تشخیص گناهان کبیره از صغیره چیه؟
۹۶۱-چرا قرآن مشخص نکرده کدوم گناهان کبیره و کدوم گناهان صغیره هستند؟ سوره نساء – آیه ۳۱
۹۶۲-مسلمانی به زبان است یا عمل؟
۹۶۳-گوره خر سفیده با راه راه سیاه یا سیاهه با راه راه سفید؟
۹۶۴-چند بار میشه توبه کرد؟
۹۶۵-بالاخره《بسم الله الرحمن الرحیم》اول هر سوره جزو قرآن هست یا نه؟ اگه هست پس چرا محاسبه نمیشه؟ اگه نیست چرا نمیگید که جزو قرآن نیست؟
۹۶۶-چرا از هیچ پیامبری مهری ، دست نوشته ای چیزی باقی نمونده؟
۹۶۷-مگه تعدد زوجات سنت محمد نیست و مگه نباید پیامبر سرمشق مسلمونا باشه ، پس چرا علمای اسلام الان به این سنت عمل نمیکنند؟ سوره تحریم – آیه ۵،۴،۳،۱ سوره احزاب – آیه ۵۳،۵۲،۵۱،۵۰،۳۳،۳۲،۳۱،۳۰،۲۹،۲۸،۶
۹۶۸-چجوری ارزش یه چیز میتونه دو مقدار مختلف باشه؟ سوره نساء – آیه ۹۲
اگر برده ای نیافتید آزاد کنید ، ۶۰ روز روزه بگیرید. سوره مائده – آیه ۸۹
اگر برده ای نیافتید آزاد کنید ، ۳ روز روزه بگیرید.

۹۶۹-چرا توهین به اسب حسین جرمه؟
۹۶۹-چرا توهین به اسب حسین جرمه ولی توهین به عمر و عایشه یا شاهان و تاریخ ایران باستان آزاده؟
۹۷۰-چند ساعت روزه گرفتن مفیده ، ۱۰ ساعت ، ۱۵ ساعت یا ۲۰ ساعت ، چون تو هر کشوری ساعت روزه داری متفاوته تازه در هر کشور هم ساعت روزه داری توی زمستون و تابستون فرق داره؟
۹۷۱-چرا اکثر شاهان قاجار در حرم امامان شیعه دفن هستند؟
۹۷۲-چرا بعضی حرفای خدا شده قرآن و بعضی حرفاش شده حدیث؟
۹۷۳-آیا خدا از خلق جهان هدف داشت؟
۹۷۴-مجازات به صلیب کشیدن که در قرآن اومده چرا دار زدن ترجمه میشه؟
سوره نساء – آیه ۱۵۷
سوره مائده – آیه ۳۳
سوره اعراف – آیه ۱۲۴
سوره یوسف – آیه ۴۱
سوره طه – آیه ۷۱
سوره شعرا – آیه ۴۹

۹۷۵-رهبران کشورهای دیگه نه مجتهدن نه میدونن قرآن چیه پس چجوری کشورشون رو اداره میکنند؟

۹۷۶-یک چیز بد بگید که تو قرآن نباشه؟
۹۷۷-دوجنسه نر هستند یا ماده؟
سوره نباء- آیه ۸ : و شما را جفت آفريديم
سوره لیل – آیه ۳ : و به آنكه نر و ماده را آفريد
سوره یس – آیه ۳۶ : همه را نر و ماده گردانیده
سوره ذاریات – آیه ۴۹ : همه چیز را نر و ماده آفریدیم

سوره مائده – آیه ۳۱
فَبَعَثَ‌ اللَّهُ‌ غُرَاباً يَبْحَثُ‌ فِي‌ الْأَرْضِ‌ لِيُرِيَهُ‌ کَيْفَ‌ يُوَارِي‌ سَوْأَةَ أَخِيهِ‌ قَالَ‌ يَا وَيْلَتَا أَ عَجَزْتُ‌ أَنْ‌ أَکُونَ‌ مِثْلَ‌ هٰذَا الْغُرَابِ‌ فَأُوَارِيَ‌سَوْأَةَ أَخِي‌ فَأَصْبَحَ‌ مِنَ‌ النَّادِمِينَ‌
پس، خدا زاغى را برانگيخت كه زمين را مى‌كاويد، تا به او نشان دهد چگونه جسد برادرش را پنهان كند. [قابيل‌] گفت: «واى بر من، آيا عاجزم كه مثل اين زاغ باشم تا جسد برادرم را پنهان كنم؟» پس از [زمره ]پشيمانان گرديد.
خدا شریک جرم شده

۹۷۸-اگه ۱۰۰۰ تومن به یه فقیر کمک کنیم ما بیشتر سود کردیم یا اون؟
۹۷۹-آیا علی خبر داشت که اگه در بستر محمد بخوابه (واقعه لیله المبیت) کشته نمیشه؟

سوره قصص – آیه ۱۵
وَ دَخَلَ‌ الْمَدِينَةَ عَلَى‌ حِينِ‌ غَفْلَةٍ مِنْ‌ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ‌ يَقْتَتِلاَنِ‌ هٰذَا مِنْ‌ شِيعَتِهِ‌ وَ هٰذَا مِنْ‌ عَدُوِّهِ‌ فَاسْتَغَاثَهُ‌ الَّذِي‌ مِنْ‌شِيعَتِهِ‌ عَلَى‌ الَّذِي‌ مِنْ‌ عَدُوِّهِ‌ فَوَکَزَهُ‌ مُوسَى‌ فَقَضَى‌ عَلَيْهِ‌ قَالَ‌ هٰذَا مِنْ‌ عَمَلِ‌ الشَّيْطَانِ‌ إِنَّهُ‌ عَدُوٌّ مُضِلٌ‌ مُبِينٌ‌
و داخل شهر شد بى‌آنكه مردمش متوجه باشند. پس دو مرد را با هم در زد و خورد يافت: يكى، از پيروان او و ديگرى از دشمنانش [بود]. آن كس كه از پيروانش بود، بر ضد كسى كه دشمن وى بود، از او يارى خواست. پس موسى مشتى بدو زد و او را كشت. گفت: «اين كار شيطان است، چرا كه او دشمنى گمراه‌كننده [و] آشكار است.
سوره قصص – آیه ۱۶
قَالَ‌ رَبِ‌ إِنِّي‌ ظَلَمْتُ‌ نَفْسِي‌ فَاغْفِرْ لِي‌ فَغَفَرَ لَهُ‌ إِنَّهُ‌ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ‌
گفت: «پروردگارا، من بر خويشتن ستم كردم، مرا ببخش.» پس خدا از او درگذشت كه وى آمرزنده مهربان است.
موسی زده یکیو کشته خداش هم زرتی بخشیده

۹۸۱-مگه خوده محمد تو جنگها شرکت نمیکرد ، پس چرا رهبران اسلامی هرگز تو جنگها شرکت نمیکنند؟
سوره نساء – آیه ۸۴
سوره توبه – آیه ۷۳
سوره تحریم – آیه ۹
سوره فرقان – آیه ۵۲
۹۸۲-چرا قرآن علائم نگارشی نداره ، نه نقطه نه ویرگول نه علامت سئوال نه علامت تعجب؟
۹۸۳-میگن به دلیل تفاوت های زن و مرده که حقوق اونا در اسلام باهم فرق داره ، میپرسم مگه همه مردها یکسانند ، مگه مردها باهم تفاوت ندارند ، پس چرا قوانین برای مردها متفاوت نیست؟
۹۸۴-یعنی چی زنها احساساتی هستند؟ یعنی مردها احساسات ندارن؟ یعنی تا حالا مردی ندیدی از زنی احساساتی ترباشه؟ یعنی زن آدمکش ، جنایتکار و بی احساس ندیدی؟
۹۸۵-اگه پدر و مادر ، یکی شیعه و یکی سنی باشه به بچه شون کدوم مذهب رو باید آموزش بدهند؟
۹۸۵-اگه پدر و مادر ، یکی شیعه و یکی سنی باشه به بچه شون کدوم مذهب رو باید آموزش بدهند؟
۹۸۶-چرا شیث پیامبر با خواهر خود ازدواج کرد؟
۹۸۷-اگه عربی کاملترین زبانه پس چرا خدا با عیسی و موسی به عربی حرف نزد؟
۹۸۸-کجا قرآن گفته انسان اشرف مخلوقاته؟
۹۸۸-کجا قرآن گفته انسان اشرف مخلوقاته؟ #تحدی
۹۸۹-آیا بی غیرتی نیست که مرد مسلمون زنی رو که دوست داره بعد از طلاق نتونه دوباره باهاش ازدواج کنه تا اینکه یه نفر دیگه باهاش ازدواج کنه ، سکس کنه تا اجازه داشته باشه مجدد باهاش ازدواج کنه؟
۹۹۰-چرا مسلمونا زناشون رو به اسم صدا نمی کنند؟
۹۹۱-با اینکه قرآن میگه کفر از قتل بدتره پس چرا زنی که مرتد بشه اعدام نمیشه ولی زنی که قتل کنه یا کار سیاسی کنه اعدام میشه؟ سوره بقره – آیه ۱۹۱ و ۲۱۷
۹۹۲-آیا زنان هم جزو ۳۱۳ نفر یاران امام زمان هستند؟
۹۹۳-یاران امام زمان اهل کدوم کشور هستند؟
۹۹۴-آیا سحر و جادو میتونه بین زن و شوهر جدایی بندازه؟
۹۹۴-آیا با سحر و جادو میشه بین زن و شوهر جدایی انداخت؟ سوره بقره – آیه ۱۰۲
۹۹۵-چرا خدا کمک میکنه کسانی با سحر و جادو بین زن و شوهر جدایی بیندازند؟ سوره بقره – آیه ۱۰۲
۹۹۶-آیا اصطلاح “زیر فرمان شوهر” تحقیر زنان نیست؟ سوره تحریم – آیه ۱۰

۹۹۷-فرق بین مسلمان و مومن چیست؟
سوره نساء – آیه ۹۴
سوره حجرات – آیه ۱۴
سوره احزاب – آیه ۳۵
سوره انفال – آیه ۲ ، ۳
سوره ذاریات – آیه ۳۵ ، ۳۶

۹۹۸-فرق قرآن شیعه و سنی چیه؟
۹۹۹-آیا قرآن تحریف شده؟
۱۰۰۰-آیا اعتقاد به تحریف قرآن کفر است؟
۱۰۰۱-چرا واژه وطن حتی یکبار در قرآن نیامده؟
۱۰۰۲-آیا مسلمونی که تو مکه زندگی میکنه و هر سال حج بجا میاره مومن تره؟

۱۰۰۳-بالاخره پیامبران با هم برابرند یا بعضی بر بعضی برتری دارند؟
سوره بقره – آیه ۱۳۶ : همه پیامبران برابرند
سوره بقره – آیه ۲۵۳ : همه پیامبران برابرند
سوره آل عمران – آیه ۸۴ : همه پیامبران برابرند
سوره بقره – آیه ۲۸۵ : بعضی پیامبران برترند
سوره اسراء – آیه ۵۵ : بعضی پیامبران برترند

۱۰۰۴-حکم زنی که مردی رو با شوهرش اشتباه بگیره و باهاش سکس کنه چیه؟
۱۰۰۵-چرا فرزندی که کافر بشه جزو خانواده نیست؟ سوره هود – آیه ۴۶
۱۰۰۶-یه گروهک تروریستی نام ببرید اسلامگرا نباشه؟
۱۰۰۷-ایا مسلمان میتونه با یهودی و مسیحی ازدواج کنه؟
۱۰۰۷-قرآن میگه ازدواج با یهودی و مسیحی حلاله ولی مراجع میگن حرومه ، حالا تکلیف چیه؟ سوره مائده – آیه ۵
۱۰۰۸-اگه مسلمونی به عمله ، پس چرا میگید ۱/۵ میلیارد مسلمون وجود داره؟

۱۰۰۹-بالاخره همه می میرند یا نه؟
سوره انبیا – آیه ۳۵ : همه می میرند
سوره زمر – آیه ۶۸ : همه نمی میرند

۱۰۱۰- کجا قرآن گفته انسانها با هم برابرند؟
۱۰۱۱-اگه مترجمی یا مفسری قرآن رو به غلط ترجمه یا تفسیر کنه تکلیف پیروانش چی میشه اون دنیا؟
۱۰۱۲-دین قراره دنیا رو آباد کنه یا آخرت رو؟
۱۰۱۳-خوندن فارسی قرآن هم ثواب داره؟
۱۰۱۴-از کجا بفهمیم داریم درست فکر میکنیم؟
۱۰۱۵-چرا دیه در ماههای حرام یک سوم اضافه میشه؟
۱۰۱۶-چرا همه اول باید برن جهنم حتی پیامبران؟ سوره مریم – آیه ۷۱ ، ۷۲

۱۰۱۷-بالاخره مسلمونا با مسیحیا دوستی کنند یا نه؟
سوره مائده – آیه ۵۱ : نکنند
سوره مائده – آیه ۸۲ : بکنند

۱۰۱۸-کجا قرآن گفته محمد برترین پیامبره؟
۱۰۱۹-چرا باید انسانها با خواری و زبونی در پیشگاه خدا حاضر بشند ، پیامبران دیگه چرا؟ سوره نمل – آیه ۸۷
۱۰۲۰-کجا قرآن گفته پیامبر معصوم بوده؟
۱۰۲۱-چرا پزشک مرد باید از آینه به بیمار زن نگاه کنه؟
۱۰۲۲-چرا انسان رنجور آفریده شده؟ سوره بلد – آیه ۴
۱۰۲۳-نظر شما درباره دنیا چیه؟
۱۰۲۳-دنیا پر از زشتی و پلیدی است با کمی زیبایی و خوبی یا پر از خوبی و زیباییه با مقدار کمی زشتی و پلیدی؟
۱۰۲۴-چرا ملاها حتما باید عبا و عمامه بپوشند؟
۱۰۲۵-بالاخره عمامه ائمه سبز بوده یا سیاه؟
۱۰۲۶-بالاخره پیامبران و ائمه موهاشون بلند بوده یا مثل ملاها کچل میکردند؟
۱۰۲۷-چرا کشور ما این همه جاسوس داره؟
۱۰۲۸-آیا پدر و مادر بین بچه ها فرق میذارند؟
۱۰۲۸-آیا پدر و مادر بین بچه ها فرق میذارند؟
۱۰۲۹-آیا بچه ها بین پدر و مادر فرق میذارند؟

۱۰۳۰-بالاخره اون دنیا از گناهان پرسش میشه یا نه؟
سوره رحمن – آیه ۳۹ : پرسش نمیشه
سوره انبیاء – آیه ۲۳ : پرسش میشه
سوره تکاثر – آیه ۸ : پرسش میشه
سوره نحل – آیه ۵۶ : پرسش میشه

۱۰۳۱-جنس روح چیه؟
من به روح باور ندارم فقط میخوام بدونم اونا که دم از روح میزنن هزاران ساله ایا چیزی در موردش میدونن یا فقط یه چرتی گفتن و میگن
۱۰۳۲-روح کجای بدنه؟
آیا مرگ پایان آدمی است؟ آیا آدمی‌زاد چیزی بیشتر از جسم خود است؟ آیا آن طور که گفته شده، روح وجود دارد و پس از مرگِ کالبد مادی آدمی، همچنان باقی می‌ماند و به حیات خود ادامه می‌دهد؟
پاسخ دکتر تقی کیمیایی اسدی، پزشک متخصص مغز و اعصاب و طب تشخیص الکترونیکی به این پرسشِ مهم منفی است. او می‌گوید علم به ما نشان داده که نه روح و نه هیچ چیز غیرمادی در انسان وجود ندارد. دکتر نهضت فرنودی، روان‌شناس بالینی اما می‌گوید انسان سراسر ماده نیست و بخشی از وجود او ماهیت غیرمادی دارد.

۱۰۳۳-کار روح چیه؟
۱۰۳۴-کنترل روح انسان دست کیه؟

این سئوالا رو نه تنها مسلمونا نمی تونند جواب بدن بلکه اگه فلاسفه و دانشمندانی که به روح باور دارند هم جمع بشن نمی تونند

۱۰۳۵-مسئول اعمال انسان جسم یا روح؟
۱۰۳۶-جسم روح رو کنترل میکنه یا روح جسم رو؟
۱۰۳۷-جسم مورد عذاب قراره میگیره یا روح؟
۱۰۳۸-اگه روح جسم رو کنترل میکنه پس دیگه چرا باید جسم بره جهنم و اگه روح جسم رو کنترل نمیکنه پس دیگه روح چه فایده ای داره؟
۱۰۳۹-زن میتونه عاقد بشه؟
۱۰۳۹-چرا عاقد زن نداریم؟
۱۰۴۰-اگه دو نفر بدون رضایت قلبی و با فشار خانواده ازدواج کنند ، رابطه شون مشروع یا نامشروع؟
۱۰۴۰-از نظر شما کدوم بهتره؟
۱۰۴۱-چرا خوبی خوبه؟
۱۰۴۲-چرا بدی بده؟
۱۰۴۳-چرا زیبایی زیباست؟
۱۰۴۴-چرا زشتی زشته؟
آیا مرگ ترس داره؟
۱۰۴۵-چرا مرگ ترس داره؟
۱۰۴۶-مرگ ترس داره یا چگونه مردن؟

به کودکان تان سئوال کردن بیاموزید.

۱۰۴۷-آیا همونجور که قرآن میگه واقعا معاملات نقدی نیاز به نوشته و تنظیم سند نداره؟ سوره بقره – آیه ۲۸۲
۱۰۴۸-آیا همونجور که قرآن گفته زنان فراموشکارند؟ سوره بقره – آیه ۲۸۲
۱۰۵۰-چرا فکر میکنید هر کی بیشتر گریه کنه آدم بهتریه؟
۱۰۵۱-چجوری گریه میتونه جرایم آدم رو پاک کنه؟
۱۰۵۲-مگه جنگ در ماههای حرام گناه بزرگی نیست و حرام نشده ، پس چرا حسین جنگ بپا کرد؟
سوره بقره – آیه ۲۱۷
سوره مائده – آیه ۲
سوره انفال – آیه ۳۴
سوره توبه – آیه ۵ و ۶

۱۰۵۳-اگه یزید توبه کرده باشه چی؟
سوره بقره – آیه ۵۴ ، ۲۲۲
سوره نساء – آیه ۴۸
سوره اعراف – آیه ۱۵۲ ، ۱۵۳
سوره توبه – آیه ۳۹
سوره بروج – آیه ۱۰

اگر میتوانید یک آیه مثل قرآن بیاورید؟
سوره تین – آیه ۱ وَ التِّينِ‌ وَ الزَّيْتُونِ‌
قسم به انجیر و زیتون

جواب : بله که میتوانیم و می آوریم: سوره موز – آیه ۱
وَ المُوزِ وَ الاَناناس
قسم به موز و آناناس

۱۰۵۴-بالاخره انسان به نیکوترین شکل خلق شده یا ضعیف ، حریص ، رنجور و عجول؟
سوره نساء – آیه ۲۸ : ضعیف خلق شده
سوره معارج – آیه ۱۹ : حریص خلق شده
سوره بلد – آیه ۴ : رنجور خلق شده
سوره انبیاء – آیه ۳۷ : عجول خلق شده
سوره سجده – آیه ۷ : نیکو خلق شده
سوره تین – آیه ۴ : نیکوترین شکل خلق شده

۱۰۵۵-چرا فقط قسم به پدران ، پس مادران چی؟ سوره بلد – آیه ۳
سوره بلد – آیه ۳
وَ وَالِدٍ وَ مَا وَلَدَ قسم به پدر و فرزندی که پدید آورد

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on telegram
شاید این مقاله موردنیاز صمیمی ترین دوستت باشد
نریمان نادرشاهی

نریمان نادرشاهی

هر بلایی که سرمان آورده اند و ما الان زیر فشار اش هستیم، از ناآگاهی نسل های قبل بوده و من اینجا هستم که بگویم حالا وقت آگاهی های صحیح است نه دروغ های سیاسی به نفع دولت جمهوری اسلامی.
5/5
0 +

نگرش فوق العاده بی خدایان در مورد ادیـــــان و خرافـات